Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định nhiệm vụ khảo sát về lĩnh vực điện và thuỷ lợi
Lĩnh vực: Xây dựng
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

a. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định của chủ đầu tư: 03 bản.

- Nhiệm vụ khảo sát và dự toán do đơn vị thiết kế lập 09 bộ.

- Quyết định chủ trương đầu tư: 03 bản.

- Quyết định chọn đơn vị tư vấn thiết kế: 03 bản.

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế: 03 bản.

- Kết quả thẩm tra nhiệm vụ khảo sát của đơn vị tư vấn thẩm tra (nếu có): 03 bản.

- File mềm dự toán: 01 đĩa CD

b. Thời gian giải quyết hồ sơ:

Không quá 10 ngày làm việc. Trong đó, phòng Kinh tế không quá 07 ngày làm việc

          c. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) thị xã, Bộ phận TN&TKQ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ của Tổ chức , công dân ; nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 01 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, Bộ phận TN&TKQ chuyển hồ sơ đến phòng Kinh tế để giải quyết.

Bước 2: Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc cán bộ phòng Kinh tế được lãnh đạo phân công nhận hồ sơ có trách nhiệm:

- Kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ; nếu đủ điều kiện thì:

+ Thẩm định hồ sơ.

+ Lập Công văn thông báo kết quả thẩm định nhiệm khảo sát xây dựng

+ Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát

 Bước 3: Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc Cán bộ thụ lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức hồ sơ, báo cáo thẩm định và dự thảo Quyết định. Nếu phù hợp thì Lãnh đạo phòng ký vào báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và xem xét  dự thảo Quyết định phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ khảo sát về lĩnh vực điện và thuỷ lợi. Sau đó chuyển Bộ phận TN&TKQ thị xã

Bước 4: Trong thời gian 01 ngày làm việc cán bộ TN&TKQ có trách nhiệm trình hồ sơ lãnh đạo Văn phòng  UBND thị xã để kiểm tra lại nội dung nếu đảm bảo thì trình lãnh đạo UBND thị xã. UBND thị xã xem xét ký phê duyệt Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát về lĩnh vực điện và thuỷ lợi.

Văn thư HĐND&UBND thị xã chuyển hồ sơ đã được lãnh đạo UBND thị xã phê duyệt cho Bộ phận tiếp nhận HS&TKQ.

Bước 5: Bộ phận TN&TKQ chuyển trả kết quả cho tổ chức công dân: 01 ngày


Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình đề nghị phê duyệt của đại diện chủ đầu tư về việc đề nghị nhiệm vụ khảo sát về lĩnh vực điện và thuỷ lợi( 02 tờ )
2/ Đề cương nhiệm vụ khảo sát do đơn vị chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn lập ( nếu có ) ( 09 bộ )
3/ Các văn bản pháp lý liên quan đến chủ trương và nguồn vốn đầu tư
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm định nhiệm vụ khảo sát về lĩnh vực điện và thuỷ lợi như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Quản lý đô thị 12
3 Phòng Quản lý đô thị Bộ phận TN&TKQ 1