Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký biến động tách thửa và cấp giấy CNQSDĐ
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 17
Phòng ban xử lý: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Giấy CNQSDĐ bản gốc
2/ Đơn xin tách thửa [Mẫu 17- ĐK1.doc]
3/ Đơn xin đăng ký biến động [Mẫu 03-ĐK-GCN.doc]
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Đăng ký biến động tách thửa và cấp giấy CNQSDĐ như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 10
4 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Văn phòng ĐKĐĐ & Sở TNMT 5
5 Văn phòng ĐKĐĐ & Sở TNMT Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 1
6 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Bộ phận TN&TKQ 1