Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hồ sơ nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch điểm dân cư nông thôn
Lĩnh vực: Công thương
Số ngày xử lý: 33
Phòng ban xử lý: Phòng Quản lý đô thị
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

I. Hồ sơ bao gồm:

Stt

Tên giấy tờ

Số lượng (bản)

Yêu cầu nội dung

1

- Chủ trương cấp thẩm quyền (UBND huyện)

02

- Công văn hoặc Thông báo.

2

- Tờ trình đề nghị thẩm định phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch.

02

- tên đồ án quy hoạch; phạm vi ranh giới & Dự báo tăng dân số từng giai đoạn; nội dung khảo sát; tổng giá trị dự toán kinh phí.

3

- Quyết định chọn thầu tư vấn.

02

-Tên đồ án quy hoạch; tên nhà thầu tư vấn thực hiện lập NV quy hoạch; thời gian thực hiện.

4

- Văn bản về kế hoạch vốn lập quy hoạch.

02

- Công văn hoặc Thông báo

5

- Hồ sơ nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy hoạch và bản vẽ vị trí ranh giới xã và ranh giới điểm dân cư.

09

- Thuyết minh và các bản vẽ kèm theo.

- Đơn vị lập ký, đóng dấu.

6

- Nghị quyết HĐND cấp xã thông qua nhiệm vụ quy hoạch.

02

- Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã; dự báo quy mô dân số theo từng giai đoạn trên địa bàn xã (ngắn hạn: 5 năm, dài hạn: 10 năm), vị trí ranh giới điểm dân cư nông thôn và trung tâm xã.II. Thời gian giải quyết hồ sơ: 33 ngày làm việc
+ Bộ phận 1 cửa: 03 ngày
+ Phòng KT-HT: 30 ngày
III. Cơ quan giải quyết hồ sơ: Phòng KT - HT

Hồ sơ kèm theo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Hồ sơ nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch điểm dân cư nông thôn như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Quản lý đô thị 30
3 Phòng Quản lý đô thị Bộ phận TN&TKQ 2