Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ (mẫu LS7) (UBND cấp xã xác nhận). [Mau LS7.doc]
2/ Biên bản ủy quyền (mẫu UQ) (UBND cấp xã xác nhận). [UQ.doc]
3/ Bảo sao Bằng Tổ quốc ghi công (công chứng).
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 10
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1