Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng (thiết kế BVTC, dự toán hoặc TKBVTC và dự toán
Lĩnh vực: Xây dựng
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

a. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định điều chỉnh BCKTKT của chủ đầu tư: 03 bản.

- Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT: 03 bản.

- Văn bản thống nhất điều chỉnh Báo cáo KTKT của cấp thẩm quyền: 03 bản.

- Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã phê duyệt: 01 bộ.

- Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh: 09 bộ.

- Báo cáo kết quả thẩm tra điều chỉnh (nếu có): 09 bản.

- File mềm TKBVTC và dự toán điều chỉnh: 01 đĩa CD.

b. Thời gian giải quyết hồ sơ:

Không quá 15 ngày làm việc. Trong đó, phòng Kinh tế không quá 10 ngày làm việc. Bộ phận TN&TKQ 02 ngày, Văn phòng HĐND&UBND 03 ngày


Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này