Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Thông báo giải thể HTX theo mẫu quy định tại Phụ lục số I-13 [Giai the HTX.doc]
2/ Nghị quyết của đại hội thành viên về việc giải thể hợp tác xã
3/ Biên bản hoàn thành việc giải thể hợp tác xã
4/ Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của hợp tác xã
5/ Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của hợp tác xã
6/ Giấy xác nhận của cơ quan đăng ký hợp tác xã về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
7/ Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo về việc giải thể hợp tác xã hoặc bản in 03 số báo liên tiếp đã đăng thông báo về việc giải thể hợp tác xã
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 4
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 1