Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
Lĩnh vực: Đấu giá QSD đất
Số ngày xử lý: 20
Phòng ban xử lý: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình của đơn vị thực hiện việc đấu giá kèm phương án đấu giá quyền sử dụng đất
2/ Các văn bản, hồ sơ liên quan đến nội dung chính các thửa đất đấu giá
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 15
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân 3
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1