Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thỏa thuận địa điểm
Lĩnh vực: Công thương
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Quản lý đô thị
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình thỏa thuận điểm
2/ Trích lục sơ đồ vị trí khu đất
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thỏa thuận địa điểm như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Quản lý đô thị 6
3 Phòng Quản lý đô thị Ủy ban nhân dân 2
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1