Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Tặng thưởng Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân thị xã về dẫn đầu phong trào thi đua khối
Lĩnh vực: Nội vụ
Số ngày xử lý: 7
Phòng ban xử lý: Phòng Nội vụ
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

*  Đối với tổ chức trình thủ tục hành chính:

- Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công thị xã.

* Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Công chức Phòng Nội vụ (Bộ phận Thi đua- Khen thưởng) làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đảm bảo: công chức tiếp nhận hồ sơ, in giấy tiếp nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không đảm bảo: hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nêu rõ lý do hồ sơ không đảm bảo).

- Bước 2: Hồ sơ sau khi tiếp nhận được chuyển đến phòng Nội vụ để thẩm tra, giải quyết hồ sơ.

- Bước 3: Phòng Nội vụ (Bộ phận Thi đua - Khen thưởng) dự thảo văn bản trình Uỷ ban nhân dân thị xã xem xét, quyết định.

- Bước 4: Tổ chức nhận kết quả:

+ Nhận Quyết định và hiện vật khen thưởng tại Phòng Nội vụ (hoặc qua đường bưu điện) . 

Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình của cấp trình khen thưởng (theo mẫu) [Mẫu TTr.doc]
2/ Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp trình (theo mẫu) [Mẫu BB.doc]
3/ Báo cáo thành tích (theo mẫu). Kèm theo xác nhận tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, quyết định công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa (nếu có các tổ chức trên) [Mẫu BC thanh tich.doc]
4/ Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, việc thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động (đối với đơn vị sản xuất kinh doanh)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Tặng thưởng Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân thị xã về dẫn đầu phong trào thi đua khối như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Nội vụ 3
3 Phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân 1
4 Ủy ban nhân dân Phòng Nội vụ 1
5 Phòng Nội vụ Bộ phận TN&TKQ 1