Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng - Phòng Kinh tế
Lĩnh vực: Xây dựng
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình (Mẫu 02 Thông tư 26/2016/TT-BXD
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng - Phòng Kinh tế như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Kinh tế 8
3 Phòng Kinh tế Bộ phận TN&TKQ 1