Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp Giấy chứng nhận đã bị mất
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 17
Phòng ban xử lý: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: 1. Hồ sơ lập thành một (01) bộ, gồm: 1.1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (mẫu số 02/ĐK-GCN); 1.2. Bản sao chứng thực Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất trong thời hạn mười lăm (15) ngày. Trường hợp mất giấy do thiên tai hoả hoạn không phải có giấy niêm yết thông báo mất giấy nhưng phải có xác nhận của UBND cấp xã về việc thiên tai, hoả hoạn đó. 2. Trình tự thực hiện: Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại VPĐKQSDĐ cấp huyện (chỉ được nộp hồ sơ sau thời gian 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận hoặc ngày ký giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc thiên tai, hoả hoạn). Bước 2: Trong thời hạn không quá hai mươi (20) ngày làm việc, VPĐKQSDĐ có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: - Kiểm tra hồ sơ, xác định đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận vào Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận. - Trường hợp đủ điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận thì trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính. - Chuẩn bị hồ sơ kèm theo trích lục bản đồ địa chính để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện ký quyết định huỷ Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận mới. - Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất được cấp lại giấy khi đã hoàn thành các khoản nghĩa vụ tài chính. Bước 3: Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét ký Giấy chứng nhận đối với trường hợp đủ điều kiện. 3. Thời hạn giải quyết hồ sơ: không quá hai mươi ba (23) ngày làm việc.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận [mẪU 02-ĐK-GCN1.doc]
2/ Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở UBND cấp xã nơi có
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp Giấy chứng nhận đã bị mất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 9
3 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân 3
5 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1