Thứ Bảy, 19/9/2020
  |  Đăng nhập
Đăng ký kinh doanh trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến đăng ký kinh doanh

Nộp hồ sơ
 • Trong mục nộp hồ sơ trực tuyến ở bên dưới, chọn loại thủ tục cần nộp hồ sơ, ví dụ cấp mới, xin thay đổi nội dung hay tạm dừng kinh doanh, ...
 • Điền đầy đủ các thông tin trong biểu mẫu. Chú ý: thông tin cung cấp phải trung thực, chính xác. Người làm đơn phải tự chịu trách nhiệm trước các thông tin mình cung cấp.
 • Sau khi điền thông tin xong, hệ thống yêu cầu bạn cung cấp số điện thoại để gửi mã xác thực. Người làm đơn phải nhập lại mã vừa nhận được vào ô biểu mẫu để hoàn tất quá trình nộp hồ sơ trực tuyến. Mã này còn dùng để tra cứu hồ sơ sau này.
 • Quá trình đăng ký hồ sơ trực tuyến hoàn toàn miễn phí.
Nhận kết quả
 • Để nhận kết quả, cá nhân, tổ chức cần đem đầy đủ giấy tờ gốc và bản photo công chứng để kiểm tra.
 • Giấy chứng minh nhân dân.
 • Sơ đồ địa điểm kinh doanh có xác nhận của UBND xã/thị trấn.
Trình tự thủ tục
Trường hợp cấp mới giấy chứng nhận ĐKKD, ĐKT đối với HKD
1. Hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận ĐKKD đối với HKD
 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo mẫu quy định);
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân có chứng thực;
 • Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh (đối với trường hợp HKD do một nhóm cá nhân thành lập);
 • Giấy xác nhận của UBND xã, thị trấn về sơ đồ địa điểm kinh doanh của HKD, HTX trên địa bàn UBND xã, thị trấn quản lý.
 • Biên bản kiểm tra thực tế HKD (đối với những ngành nghề yêu cầu kiểm tra thực tế trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký HKD)
 • Bản sao Chứng chỉ hành nghề có chứng thực (đối với những ngành nghề quy định chứng chỉ hành nghề)
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với những ngành nghề yêu cầu vốn pháp định)
 • Hợp đồng thuê, mượn địa điểm kinh doanh (đối với trường hợp thuê hoặc mượn địa điểm kinh doanh)
 • Bản sao giấy chứng nhận ĐKT (nếu có)
2. Hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận ĐKT đối với HKD
 • Tờ khai về ĐKT (theo mẫu quy định)
 • Bản sao chứng minh nhân dân (của người đại diện ĐKT)
 • Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có)
3. Thời hạn giải quyết hồ sơ:
Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Trong đó Văn phòng 01 ngày, Phòng Tài chính-Kế hoạch 04 ngày, Chi cục thuế 3 ngày) Trường hợp thay đổi nội dung trong giấy chứng nhận ĐKKD, ĐKT đối với HKD
1. Hồ sơ thay đổi nội dung trong giấy chứng nhận ĐKKD đối với HKD
 • Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký HKD (theo mẫu quy định);
 • Bản gốc giấy chứng nhận ĐKKD HKD đã cấp;
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân có chứng thực (đối với thay đổi số chứng minh nhân dân của người đại diện ĐKKD HKD);
 • Giấy xác nhận của UBND xã, thị trấn về sơ đồ địa điểm kinh doanh của HKD trên địa bàn UBND xã, thị trấn quản lý (đối với trường hợp giấy chứng nhận ĐKKD được cấp trước ngày Quy chế này ban hành và trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh);
 • Biên bản kiểm tra thực tế HKD (đối với những ngành nghề bổ sung có yêu cầu kiểm tra thực tế trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký HKD)
 • Bản sao Chứng chỉ hành nghề có chứng thực (đối với những ngành nghề bổ sung có quy định chứng chỉ hành nghề)
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với những ngành nghề bổ sung có yêu cầu vốn pháp định)
 • Hợp đồng thuê, mượn địa điểm kinh doanh (đối với trường hợp thuê hoặc mượn địa điểm kinh doanh khi thay đổi địa điểm kinh doanh)
 • Bản sao giấy chứng nhận ĐKT (nếu có)
2. Hồ sơ thay đổi nội dung giấy chứng nhận ĐKT đối với HKD
Trường hợp đổi tên cơ sở kinh doanh, hồ sơ gồm:
 • Tờ khai điều chỉnh ĐKT theo mẫu
 • Giấy chứng nhận ĐKT bản gốc
3. Thời hạn giải quyết hồ sơ:
Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Trong đó Văn phòng 01 ngày, Phòng Tài chính-Kế hoạch 02 ngày, Chi cục thuế 3 ngày) Trường hợp cấp mới giấy chứng nhận ĐKKD, ĐKT đối với HTX
1. Hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận ĐKKD đối với HTX
 • Đơn đăng ký kinh doanh ( theo mẫu quy định);
 • Điều lệ hợp tác xã;
 • Số lượng xã viên, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát Hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên, Hội đồng quản trị đối với liên hiệp hợp tác xã;
 • Phương án sản xuất, kinh doanh;
 • Biên bản đã thông qua tại hội nghị thành lập Hợp tác xã;
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân có chứng thực (của người đại điện ĐKKD HTX);
 • Biên bản kiểm tra thực tế Hợp tác xã (đối với những ngành nghề yêu cầu kiểm tra thực tế trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)
 • Bản sao Chứng chỉ hành nghề có chứng thực (đối với những ngành nghề quy định chứng chỉ hành nghề)
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với những ngành nghề yêu cầu vốn pháp định)
 • Giấy xác nhận của UBND xã, thị trấn về sơ đồ địa điểm kinh doanh của HTX trên địa bàn UBND xã, thị trấn quản lý.
 • Hợp đồng thuê, mượn địa điểm kinh doanh (đối với trường hợp thuê hoặc mượn địa điểm kinh doanh)
2. Hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận ĐKT đối với HTX
• Tờ khai về ĐKT (theo mẫu quy định) • Bản sao chứng minh nhân dân (của người đại diện ĐKT) • Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập. 3. Thời hạn giải quyết hồ sơ:
Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Trong đó Văn phòng 01 ngày, Phòng Tài chính-Kế hoạch 04 ngày, Chi cục thuế 03 ngày) Trường hợp thay đổi nội dung trong giấy chứng nhận ĐKKD, ĐKT đối với HTX
1. Hồ sơ thay đổi nội dung trong giấy chứng nhận ĐKKD đối với HTX
 • Đơn đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh ( theo mẫu quy định);
 • Bản gốc giấy chứng nhận ĐKKD Hợp tác xã đã cấp;
 • Điều lệ HTX (đối với nội dung thay đổi điều lệ HTX);
 • Số lượng xã viên, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã hoặc danh sách HTX thành viên, Hội đồng quản trị đối với HTX (đối với trường hợp thay đổi, bổ sung nội dung này) ;
 • Biên bản đã thông qua tại hội nghị về thay đổi nội dung ĐKKD đối với HTX;
 • Phương án sản xuất, kinh doanh (đối với trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh);
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân có chứng thực (của người đại điện ĐKKD HTX nếu thay đổi người đại diện);
 • Biên bản kiểm tra thực tế HTX (đối với những ngành nghề bổ sung yêu cầu kiểm tra thực tế trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)
 • Bản sao Chứng chỉ hành nghề có chứng thực (đối với những ngành nghề bổ sung quy định chứng chỉ hành nghề)
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với những ngành nghề bổ sung yêu cầu vốn pháp định)
 • Giấy xác nhận của UBND xã, thị trấn về sơ đồ địa điểm kinh doanh của HTX trên địa bàn UBND xã, thị trấn quản lý ( đối với trường hợp giấy chứng nhận ĐKKD được cấp trước ngày Quy chế này ban hành và thay đổi địa điểm kinh doanh)
 • Hợp đồng thuê, mượn địa điểm kinh doanh (đối với trường hợp thuê hoặc mượn địa điểm kinh doanh khi thay đổi địa điểm kinh doanh)
2. Hồ sơ thay đổi nội dung giấy chứng nhận ĐKT đối với HTX
Trường hợp đổi tên cơ sở kịnh doanh, hồ sơ gồm:
 • Tờ khai điều chỉnh ĐKT theo mẫu
 • Giấy chứng nhận ĐKT bản gốc
3. Thời hạn giải quyết hồ sơ:
Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Trong đó Văn phòng 01 ngày, Phòng Tài chính-Kế hoạch 02 ngày, Chi cục thuế 3 ngày)