Lĩnh vực:
TTTên thủ tụcPhòng ban giải quyếtLĩnh vựcPhí, lệ phíThời gian giải quyết
1 Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất để làm mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  30
2 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  12
3 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  22
4 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  17
5 Cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất (được hình thành do hợp nhiều thửa đất thành một thửa và hợp nhiều tài sản thành một tài sản, không có trích đo, không có nhà) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  12
6 Cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp Giấy chứng nhận đã bị mất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  17
7 Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  15
8 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên, số thửa, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất, địa chỉ chủ sử dụng đất, CMND Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  12
9 Tính thuế trước bạ sử dụng đất cho trường hợp trúng đấu giá đã nộp tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân Bộ phận TN&TKQ Đất đai  12
10 Cấp giấy CN QSD đất và QSH nhà ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân (có trích đo thửa đất, có bổ sung nhà) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  35
11 Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chính sách xã hội, người có công cách mạng (không thông qua đấu giá QSD đất) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  30
12 Đăng ký biến động tách thửa và cấp giấy CNQSDĐ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  17
13 Đăng ký biến động thửa đất theo QĐ 12/2015/QĐ-UBND Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  12
14 Chuyển nhượng, thừa kế tặng cho QSDĐ có trích đo thửa đất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  16
15 Cấp GCNQSDĐ (có yêu cầu bổ sung sở hữu nhà ở vào quyền sử dụng đất) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  22
16 Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép và đăng ký biến động Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  17
17 Cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ (có nhu cầu bổ sung quyền sở hữu nhà ở vào GCN QSD đất) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  17
18 Chuyển mục đích SDĐ không phải xin phép và thừa kế QSDĐ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  26
19 Cấp lại giấy CNQSDĐ do bị mất và đăng ký biến động chuyển MĐSDĐ không phải xin phép (có trích đo thửa đất, không bổ sung sở hữu nhà) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  39
20 Cấp GCNQSDĐ và ĐK biến động, tăng, giảm diện tích theo hiện trạng sử dụng (có trích đo thửa đất, không bổ sung nhà) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  27
21 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (gia hạn đất nông nghiệp) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  9
22 Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép và tách thửa cấp GCN QSD đất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  27
23 Đăng ký QSD đất lần đầu (theo khoản 3, Điều 95, Luật Đất đai 2013) Văn phòng HĐND và UBND Đất đai  22
24 Cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (đ/v trường hợp đã niêm yết hồ sơ tại UBND cấp xã) Văn phòng HĐND và UBND Đất đai  27
25 Cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (đ/v trường hợp chưa thực hiện việc niêm yết tại UBND cấp xã) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  42
26 Cấp lại GCN QSD đất, QSH nhà ở do bị mất (mất do thiên tai, hỏa hoạn) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  17
27 Cấp lại GCN QSD đất, QSH nhà ở do bị mất (mất do thất lạc, quản lý sử dụng bị mất) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  32
28 Đăng ký, cấp GCN QSD đất và tài sản khác gắn liền với đất đ/v trường hợp đã chuyển quyền SDĐ trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp GCN nhưng chưa thực hiện TTCQ theo Qđịnh (điều 82, NĐ 43/NĐ-CP, bao gồm thời gian niêm yết tại UB cấp xã) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  37
29 Đăng ký biến động về diện tích, kích thước thửa đất mà phải trích đo địa chính, phát sinh nghĩa vụ tài chính Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Đất đai  17
30 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  12
31 Cấp giấy phép thi công Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  10
32 Hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  30
33 Hồ sơ nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  25
34 Cấp giấy phép xây dựng công trình Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  14
35 Gia hạn giấy phép xây dựng Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  5
36 Nâng cấp, sửa chữa nhà ở tư nhân Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  12
37 Điều chỉnh giấy phép xây dựng Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  8
38 Cấp giấy phép xây dựng tạm Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  12
39  Cấp giấy phép xây dựng trạm BTS loại 2 Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  14
40  Thành lập trường mầm non Phòng Nội vụ  30
41  Sáp nhập, chia, tách trường mầm non Phòng Nội vụ  30
42  Đình chỉ hoạt động trường mầm non Phòng Nội vụ  30
43  Giải thể trường mầm non Phòng Nội vụ  30
44  Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ  30
45  Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ  30
46  Đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ  30
47  Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục Phòng Nội vụ  30
48  Thành lập trường Tiểu học Phòng Nội vụ  50
49  Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học Phòng Nội vụ  50
50  Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học Phòng Nội vụ  50
51  Giải thể Trường Tiểu học Phòng Nội vụ  50
52  Thành lập Trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  45
53  Sáp nhập, chia tách Trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  45
54  Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  45
55  Giải thể Trường Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  45
56  Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng (Trung tâm HTCĐ) Phòng Nội vụ  15
57  Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng (Trung tâm HTCĐ) Phòng Nội vụ  15
58  Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng (Trung tâm HTCĐ) Phòng Nội vụ  15
59  Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non Phòng Nội vụ  30
60  Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học Phòng Nội vụ  30
61  Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở Phòng Nội vụ  30
62  Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) Phòng Nội vụ  30
63  Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THCS Phòng Nội vụ  6
64  Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp THCS Phòng Nội vụ  6
65  Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp THCS Phòng Nội vụ  6
66  Tiếp nhận giáo viên, nhân viên từ nơi khác đến Phòng Nội vụ  45
67  Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi Phòng Nội vụ  30
68  Công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở Phòng Nội vụ  30
69  Cấp giấy phép dạy thêm cấp Tiểu học, THCS Phòng Nội vụ  5
70  Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Phòng Nội vụ  30
71  Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Phòng Nội vụ  30
72 Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  8
73 Cấp giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  7
74 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể: (thời gian và lệ phí như cấp mới) Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
75 Thông báo hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  1
76 Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  9
77 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
78 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
79 Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế cho hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  7
80 Đăng ký kinh doanh khi chia, tách hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
81 Đăng ký kinh doanh khi hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
82 Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  3
83 Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Phòng Quản lý đô thị Công thương  18
84 Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán lĩnh vực Nông nghiệp Phòng Kinh tế Công thương  18
85 Hồ sơ phương án và dự toán khảo sát công trình Phòng Quản lý đô thị Công thương  15
86 Thẩm định đề cương và dự toán kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng Phòng Quản lý đô thị Công thương  15
87 Thẩm định Nhiệm vụ khảo sát xây dựng đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông Phòng Quản lý đô thị Công thương  10
88 Thẩm định Nhiệm vụ khảo sát xây dựng đối với công trình NN&PTNT Phòng Kinh tế Công thương  10
89 Thẩm định Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông Phòng Quản lý đô thị Công thương  10
90 Thẩm định Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đối với công trình NN&PTNT Phòng Kinh tế Công thương  10
91 Hồ sơ nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch điểm dân cư nông thôn Phòng Quản lý đô thị Công thương  33
92 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch Phòng Tư pháp Tư pháp  1
93 Cấp lại bản chính Giấy khai sinh Phòng Tư pháp Tư pháp  1
94 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  2
95 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  20
96 Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  20
97 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng Phòng Tư pháp Tư pháp  1
98 Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp Phòng Tư pháp Tư pháp  3
99 Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết cấp lại bằng hoặc đổi lại bằng “Tổ quốc ghi công” Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  5
100 Xác nhận hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  5
101  Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  5
102  Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp (hàng tháng hoặc một lần) đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
103  Đề nghị giải quyết chế độ (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
104  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
105  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
106  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
107  Đề nghị giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công cách mạng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
108  Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
109  Đề nghị giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
110  Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  12
111  Hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  1
112  Đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
113  Đề nghị trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
114  Đề nghị giải quyết cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
115  Đề nghị giải quyết cấp lại sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
116  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người cao tuổi cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
117  Giải quyết chế độ trợ cấp cho người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
118  Giải quyết trợ cấp xã hội cho đối tượng trẻ từ đủ 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hoá, học nghề có cha và mẹ, hoặc cha mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
119  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người tàn tật không có khả năng lao động, người tâm thần sống độc thân không nơi nương tựa Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
120  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người tàn tật không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ gia đình nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
121  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
122  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
123  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với hộ gia đình có từ 02 người tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
124  Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng ở nhà xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
125  Điều chỉnh mức trợ cấp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
126  Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
127  Tiếp nhận đối tượng vào nhà xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
128  Cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
129  Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  20
130  Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, quy chế của cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  20
131  Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  20
132  Chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
133  Xét công nhận xã phường phù hợp với trẻ em Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
134  Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  15
135 Xác nhận hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương độc lập đối với gia đình có nhiều liệt sỹ Bộ phận TN&TKQ Lao động, thương binh và xã hội  10
136 Hồ sơ xác nhận liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  15
137 Hồ sơ đề nghị xác nhận thương binh (người hưởng chính sách như thương binh): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  15
138 Hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
139 Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
140 Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
141 Hồ sơ đính chính thông tin trong hồ sơ người có công với cách mạng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  15
142 Thủ tục, hồ sơ bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  15
143 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  15
144 Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp bạn Lào và Căm-pu-chi-a Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  5
145 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp với thân nhân liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  5
146 Thủ tục xin thay đổi người phục vụ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  5
147 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
148 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
149 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng (11 trường hợp) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
150 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ 16 đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẵng, đại học văn bằng thứ nhất Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
151 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
152 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Người đơn thân nghèo nuôi con Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
153 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
154 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
155 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống tại cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
156 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo pháp luật về người khuyết tật Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
157 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
158 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
159 Giải quyết chế độ trợ hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
160 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
161 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi thay đổi địa phương nơi cư trú (ngoài huyện) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
162 Giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí mai táng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
163 Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
164 Hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
165 Bổ nhiệm vào ngạch CC-VC thuộc thẩm quyền của UBND huyện Phòng Nội vụ Nội vụ  5
166 Công nhận Ban vận động thành lập các Hội có phạm vi hoạt động trong huyện Phòng Nội vụ Nội vụ  15
167 Thủ tục hợp đồng lao động Phòng Nội vụ Nội vụ  20
168 Thủ tục thuyên chuyển công chức, viên chức Phòng Nội vụ Nội vụ  5
169 Thủ tục về điều động công chức, viên chức Phòng Nội vụ Nội vụ  5
170 Tiếp nhận và phân công công tác đối với Giáo viên, nhân viên Phòng Nội vụ Nội vụ  10
171 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non Phòng Nội vụ Nội vụ  30
172 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học Phòng Nội vụ Nội vụ  30
173 Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học cơ sở Phòng Nội vụ Nội vụ  30
174 Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có giá trị < 8 tỷ đồng Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  19
175 Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có giá trị > 8 tỷ đồng Văn phòng HĐND và UBND Tài chính Kế hoạch  12
176 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật (chuyển Phòng NN&PTNT) Phòng Kinh tế Tài chính Kế hoạch  15
177 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật Phòng Quản lý đô thị Tài chính Kế hoạch  18
178 Thẩm định hồ sơ hồ sơ yêu cầu (đối với các công trình chỉ định thầu) Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  18
179 Thẩm định hồ sơ mời thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  18
180 Thẩm định kế hoạch đấu thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  10
181 Thẩm định kết quả đấu thầu, chỉ dịnh thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
182 Thẩm định Quyết toán Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  90
183  Đăng ký khai sinh Hành chính Tư pháp  0
184  Đăng ký khai sinh quá hạn Hành chính Tư pháp  0
185  Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi Hành chính Tư pháp  0
186  Đăng ký lại việc sinh Hành chính Tư pháp  0
187  Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú Hành chính Tư pháp  0
188  Đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ chết sơ sinh Hành chính Tư pháp  0
189 Cấp bản sao Giấy khai sinh trong nước Hành chính Tư pháp  0
190  Đăng ký kết hôn Hành chính Tư pháp  3
191  Đăng ký lại kết hôn Hành chính Tư pháp  3
192  Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hành chính Tư pháp  0
193 Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
194 Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn đăng ký lại từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
195  Đăng ký việc nuôi con nuôi Hành chính Tư pháp  5
196  Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi Hành chính Tư pháp  5
197  Cấp bản sao Quyết định công nhận nuôi con nuôi từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
198  Đăng ký việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
199  Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
200 Cấp bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
201 Cấp bản sao Quyết định công nhận chấm dứt, thay đổi việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
202  Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Hành chính Tư pháp  0
203  Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi Hành chính Tư pháp  0
204  Đăng ký cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi Hành chính Tư pháp  0
205  Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh nội dung trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh Hành chính Tư pháp  0
206 Cấp bản sao quyết định thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính Hành chính Tư pháp  0
207  Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh) Hành chính Tư pháp  0
208  Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Hành chính Tư pháp  0
209  Cấp bản sao từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
210  Cấp bản sao Quyết định công nhận cha, mẹ, con Hành chính Tư pháp  0
211  Cấp bản sao Quyết định công nhận, chấm dứt việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
212  Đăng ký khai tử Hành chính Tư pháp  0
213  Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết Hành chính Tư pháp  0
214  Đăng ký khai tử quá hạn Hành chính Tư pháp  0
215  Đăng ký lại việc tử Hành chính Tư pháp  0
216 Cấp bản sao Giấy chứng tử từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
217  Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Hành chính Tư pháp  0
218  Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Hành chính Tư pháp  0
219  Chứng thực Di chúc Hành chính Tư pháp  0
220  Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Hành chính Tư pháp  0
221  Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế Hành chính Tư pháp  0
222  Chứng thực văn khai nhận di sản thừa kế Hành chính Tư pháp  0
223  Chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản Hành chính Tư pháp  0
224  Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
225  Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
226  Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
227  Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
228  Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Hành chính Tư pháp  0
229  Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
230  Chứng thực hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
231 Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
232  Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
233 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
234  Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà tài sản đó gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
235  Chứng thực hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
236  Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
237 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đấ Hành chính Tư pháp  0
238  Chứng thực hủy hợp đồng, văn bản về bất động sản gắn liền với quyền sử dụng đất. Hành chính Tư pháp  0
239 Xác nhận hộ nghèo Bảo trợ, Xã hội  0
240  Chính sách trợ giúp đối tượng người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH Bảo trợ, Xã hội  5
241  Xét trợ cấp đối với trẻ mồ côi Bảo trợ, Xã hội  5
242  Xin hỗ trợ kinh phí mai táng đối với trường hợp bảo trợ xã hội Bảo trợ, Xã hội  4
243  Xác nhận đơn xin hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ, Xã hội  0
244  Xác nhận đơn xin hỗ trợ vốn hoàn lương của các đối tượng ma túy, mại dâm Bảo trợ, Xã hội  0
245  Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hóa, học nghề. Bảo trợ, Xã hội  5
246  Xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng trẻ em có cha và mẹ hoặc cha mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không có nguồn nuôi dưỡng, Người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tháng tuổi nhưng đang đi học văn hoá, học nghề Bảo trợ, Xã hội  5
247  Đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất Bảo trợ, Xã hội  5
248 Xác nhận hồ sơ tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  2
249 Thẩm định hồ sơ trợ cấp thường xuyên cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Bảo trợ, Xã hội  10
250  Xác nhận ưu đãi trong giáo dục cho học sinh là người tàn tật, mồ côi, học sinh là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Bảo trợ, Xã hội  0
251  Xác nhận giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối tượng bảo trợ xã hội. Bảo trợ, Xã hội  0
252  Xác nhận đơn đề nghị chuyển địa điểm nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng Bảo trợ, Xã hội  0
253 Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và miễn, giảm tiền viện phí Bảo trợ, Xã hội  0
254 Đề nghị cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo Bảo trợ, Xã hội  0
255  Cấp Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập Bảo trợ, Xã hội  20
256  Cấp lại, đổi Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập Bảo trợ, Xã hội  20
257 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ 16 đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẵng, đại học văn bằng thứ nhất Bảo trợ, Xã hội  25
258 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấp hàng tháng Bảo trợ, Xã hội  25
259 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng Bảo trợ, Xã hội  25
260 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống tại cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng Bảo trợ, Xã hội  25
261 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo pháp luật về người khuyết tật Bảo trợ, Xã hội  25
262 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Bảo trợ, Xã hội  25
263 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng Bảo trợ, Xã hội  25
264 Giải quyết chế độ trợ hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) Bảo trợ, Xã hội  25
265 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Bảo trợ, Xã hội  25
266 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi thay đổi địa phương nơi cư trú (ngoài huyện) Bảo trợ, Xã hội  7
267 Hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước Bảo trợ, Xã hội  10
268 Hồ sơ xác nhận liệt sỹ Người có công  10
269 Hồ sơ đề nghị xác nhận thương binh (người hưởng chính sách như thương binh): Người có công  10
270 Hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Người có công  5
271 Hồ sơ thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công  5
272 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công  5
273 Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Người có công  5
274 Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Người có công  5
275 Hồ sơ đính chính thông tin trong hồ sơ người có công với cách mạng Người có công  10
276 Thủ tục, hồ sơ bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ Người có công  10
277 Thủ tục mua bảo hiểm y tế Người có công  5
278 Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp bạn Lào và Căm-pu-chi-a Người có công  10
279 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp với thân nhân liệt sỹ Người có công  5
280 Thủ tục xin thay đổi người phục vụ Người có công  5
281 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 Người có công  5
282 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Người có công  5
283 Xác nhận hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương độc lập đối với gia đình có nhiều liệt sỹ Người có công  2
284 Xác nhận hồ sơ đề nghị phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Người có công  2
285 Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày  Người có công  2
286 Xác nhận Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Người có công  5
287 Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ Người có công  2
288 Xác nhận Hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng (trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần) Người có công  2
289 Xác nhận Hồ sơ đề nghị trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Người có công  2
290 Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (không áp dụng cho đối tượng đang phục vụ trong quân đội, công an nhân dân) Người có công  2
291 Xác nhận hồ sơ trợ cấp cho người có công giúp đỡ cách mạng (trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp 01 lần)  Người có công  2
292  Xác nhận Hồ sơ đề nghị cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho người có công với cách mạng và con của họ Người có công  2
293 Xác nhận Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam  Người có công  5
294 Xác nhận và đề nghị trợ cấp đối với vợ (chồng) liệt sỹ đã tái giá Người có công  5
295 Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ thân nhân người liệt sĩ đi thăm viếng mộ hoặc đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ Người có công  0
296  Đề nghị giải quyết cấp lại hoặc đổi lại bằng “Tổ quốc ghi công” Người có công  0
297 Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Người có công  0
298 Xác nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công  Người có công  3
299  Xác nhận Giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Người có công  2
300 Xác nhận Hồ sơ giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần và tuất từ trần đối với người có công với cách mạng Người có công  2
301 Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác Đất đai (xã)  10
302 Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất (tài sản không thuộc sở hữu của nhà nước) Đất đai (xã)  10
303 Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng Đất đai (xã)  10
304 Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng (tài sản không thuộc sở hữu của nhà nước) Đất đai (xã)  10
305 Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán Đất đai (xã)  5
306 Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách hộ gia đình hoặc chia tách nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai (xã)  5
307 Xác nhận hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận cho trường hợp Giấy chứng nhận đã bị mất Đất đai (xã)  15
308 Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất để làm mặt bằng cơ sở sản xuất kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh Đất đai (xã)  5
309 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác cho hộ gia đình, cá nhân Đất đai (xã)  5
310 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Đất đai (xã)  5
311 Xác nhận hồ sơ gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp Đất đai (xã)  5
312 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạn Đất đai (xã)  3
313 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai (xã)  10
314 Xác nhận quyền sở hữu nhà ở Xây dựng (xã)  5
315 Xác nhận đơn xin chuyển vị trí đất ở Xây dựng (xã)  3
316 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý Xây dựng (xã)  15
317 Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã Xây dựng (xã)  10
318 Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã Xây dựng (xã)  5
319 Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND xã Xây dựng (xã)  15
320 Xác nhận đơn xin cấp giấy phép xây dựng Xây dựng (xã)  5
321 Đơn xin sửa chữa nhỏ theo hiện trạng cũ Xây dựng (xã)  5
322 Đơn xin xây dựng tường rào cổng ngõ Xây dựng (xã)  0
323 Xác nhận đơn xin hạ bó vĩa hè đường Xây dựng (xã)  5
324 Xác nhận tình trạng nhà ở Xây dựng (xã)  10