Lĩnh vực:
TTTên thủ tụcPhòng ban giải quyếtLĩnh vựcPhí, lệ phíThời gian giải quyết
1 Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  8
2 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh đối với những hộ kinh doanh chưa có mã số thuế và đăng ký thuế Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  7
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
4 Thông báo hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  1
5 Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  8
6 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
7 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã đối với những HTX đã có mã số thuế Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
8 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã đã có mã số thuế Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  7
9 Đăng ký kinh doanh HTX chia, tách, hợp nhất và xác nhập và đăng ký mã số thuế Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  8
10 Đăng ký kinh doanh khi hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
11 Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  3
12 Thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  15
13 Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  10
14 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu – hồ sơ yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  18
15 Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  18
16 Thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  30
17 Thẩm định kết quả đấu thầu, chỉ dịnh thầu Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  20
18 Thẩm định Quyết toán Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  30
19 Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Phòng Quản lý đô thị Công thương  18
20 Thẩm định nhiệm vụ khảo sát xây dựng (dân dụng, giao thông) Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  10
21 Thẩm định phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  10
22 Thay đổi hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên Phòng Tư pháp Tư pháp  5
23 Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên Phòng Tư pháp Tư pháp  5
24 Xác định lại dân tộc Phòng Tư pháp Tư pháp  3
25 Xác định lại giới tính Phòng Tư pháp Tư pháp  3
26 Bổ sung hộ tịch (Sổ gốc lưu ở UBND thị xã, không có sổ gốc tại xã, phường) Phòng Tư pháp Tư pháp  1
27 Điều chỉnh hộ tịch (Sổ gốc lưu ở UBND thị xã, không có sổ gốc tại xã, phường) Phòng Tư pháp Tư pháp  1
28 Cấp bản sao từ sổ hộ tịch (Sổ gốc lưu ở UBND thị xã) Phòng Tư pháp Tư pháp  1
29 Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất để làm mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  30
30 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  12
31 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  22
32 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  17
33 Cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất (được hình thành do hợp nhiều thửa đất thành một thửa và hợp nhiều tài sản thành một tài sản, không có trích đo, không có nhà) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  12
34 Cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp Giấy chứng nhận đã bị mất Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  17
35 Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  15
36 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên, số thửa, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất, địa chỉ chủ sử dụng đất, CMND Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  12
37 Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  18
38 Thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng (thiết kế BVTC, dự toán hoăc TKBVTC và dự toán) Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  15
39 Thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch (thuộc thẩm quyền của UBND thị xã) Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  25
40 Thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  30
41 Cấp phép xây dựng nhà ở Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  10
42 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  10
43 Điều chỉnh giấy phép xây nhà ở Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  10
44 Cấp phép xây dựng công trình xây dựng (Xây mới, sửa chữa - cải tạo, điều chỉnh) Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  15
45 Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  3
46 Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  3
47 Thủ tục cấp phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ (Cấp phép thi công) Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  10
48 Cấp phép XD trạm BTS loại 2 Phòng Quản lý đô thị Xây dựng  15
49 Thẩm định nhiệm vụ khảo sát về lĩnh vực điện và thuỷ lợi Phòng Kinh tế Xây dựng  10
50 Thẩm định phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng điện và thủy lợi Phòng Kinh tế Xây dựng  10
51 Thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán công trình kiên cố hoá kênh mương loại III Phòng Kinh tế Xây dựng  12
52 Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết cấp lại bằng hoặc đổi lại bằng “Tổ quốc ghi công” Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  5
53 Xác nhận hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  15
54  Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  5
55  Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp (hàng tháng hoặc một lần) đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  10
56  Đề nghị giải quyết chế độ (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  12
57 Hồ sơ giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  12
58  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  12
59  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  12
60  Đề nghị giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công cách mạng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  12
61  Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  12
62  Đề nghị giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng, trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  12
63  Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  12
64  Hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  1
65  Đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  10
66  Đề nghị trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  10
67  Đề nghị giải quyết cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  10
68  Đề nghị giải quyết cấp lại sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
69  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người cao tuổi cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
70  Giải quyết chế độ trợ cấp cho người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
71  Giải quyết chế độ trợ cấp cho đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hóa, học nghề Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
72  Giải quyết trợ cấp xã hội cho đối tượng trẻ từ đủ 16 tuổi hoặc dưới 18 tuổi đang đi học văn hoá, học nghề có cha và mẹ, hoặc cha mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
73  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người tàn tật không có khả năng lao động, người tâm thần sống độc thân không nơi nương tựa Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
74  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với người tàn tật không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ gia đình nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
75  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
76  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
77  Giải quyết chế độ trợ cấp đối với hộ gia đình có từ 02 người tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
78  Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng ở nhà xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
79  Điều chỉnh mức trợ cấp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
80  Giải quyết hỗ trợ kinh phí mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
81  Tiếp nhận đối tượng vào nhà xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
82  Cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
83  Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  20
84  Thay đổi tên cơ sở, trụ sở, quy chế của cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  20
85  Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  20
86  Chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
87  Xét công nhận xã phường phù hợp với trẻ em Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
88  Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  15
89 Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chính sách xã hội, người có công cách mạng (không thông qua đấu giá QSD đất) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  30
90 Đăng ký biến động tách thửa và cấp giấy CNQSDĐ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  17
91 Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Phòng Kinh tế Xây dựng  15
92 Thẩm định đề cương và dự toán kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng Phòng Quản lý đô thị Công thương  15
93 Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán lĩnh vực Nông nghiệp Phòng Kinh tế Công thương  18
94 Hồ sơ phương án và dự toán khảo sát công trình Phòng Quản lý đô thị Công thương  15
95 Đăng ký biến động thửa đất theo QĐ 12/2015/QĐ-UBND Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  12
96 Chuyển nhượng, thừa kế tặng cho QSDĐ có trích đo thửa đất Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  16
97 Cấp GCNQSDĐ (có yêu cầu bổ sung sở hữu nhà ở vào quyền sử dụng đất) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  22
98 Cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ (có nhu cầu bổ sung quyền sở hữu nhà ở vào GCN QSD đất) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  17
99 Chuyển mục đích SDĐ không phải xin phép và thừa kế QSDĐ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  26
100 Cấp lại giấy CNQSDĐ do bị mất và đăng ký biến động chuyển MĐSDĐ không phải xin phép (có trích đo thửa đất, không bổ sung sở hữu nhà) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  39
101 Cấp GCNQSDĐ và ĐK biến động, tăng, giảm diện tích theo hiện trạng sử dụng (có trích đo thửa đất, không bổ sung nhà) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  27
102 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật (chuyển Phòng NN&PTNT) Phòng Kinh tế Tài chính Kế hoạch  15
103 Tính thuế trước bạ sử dụng đất cho trường hợp trúng đấu giá đã nộp tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân Bộ phận TN&TKQ Đất đai  12
104 Cấp giấy CN QSD đất và QSH nhà ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân (có trích đo thửa đất, có bổ sung nhà) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  35
105  Đăng ký khai sinh Hành chính Tư pháp  0
106  Đăng ký khai sinh quá hạn Hành chính Tư pháp  0
107  Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi Hành chính Tư pháp  0
108  Đăng ký lại việc sinh Hành chính Tư pháp  0
109  Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú Hành chính Tư pháp  0
110  Đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ chết sơ sinh Hành chính Tư pháp  0
111 Cấp bản sao Giấy khai sinh trong nước Hành chính Tư pháp  0
112  Đăng ký kết hôn Hành chính Tư pháp  3
113  Đăng ký lại kết hôn Hành chính Tư pháp  3
114  Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hành chính Tư pháp  0
115 Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
116 Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn đăng ký lại từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
117  Đăng ký việc nuôi con nuôi Hành chính Tư pháp  5
118  Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi Hành chính Tư pháp  5
119  Cấp bản sao Quyết định công nhận nuôi con nuôi từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
120  Đăng ký việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
121  Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
122 Cấp bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
123 Cấp bản sao Quyết định công nhận chấm dứt, thay đổi việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
124  Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Hành chính Tư pháp  0
125  Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi Hành chính Tư pháp  0
126  Đăng ký cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi Hành chính Tư pháp  0
127  Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh nội dung trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh Hành chính Tư pháp  0
128 Cấp bản sao quyết định thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính Hành chính Tư pháp  0
129  Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh) Hành chính Tư pháp  0
130  Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Hành chính Tư pháp  0
131  Cấp bản sao từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
132  Cấp bản sao Quyết định công nhận cha, mẹ, con Hành chính Tư pháp  0
133  Cấp bản sao Quyết định công nhận, chấm dứt việc giám hộ Hành chính Tư pháp  0
134  Đăng ký khai tử Hành chính Tư pháp  0
135  Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết Hành chính Tư pháp  0
136  Đăng ký khai tử quá hạn Hành chính Tư pháp  0
137  Đăng ký lại việc tử Hành chính Tư pháp  0
138 Cấp bản sao Giấy chứng tử từ sổ gốc Hành chính Tư pháp  0
139  Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Hành chính Tư pháp  0
140  Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Hành chính Tư pháp  0
141  Chứng thực Di chúc Hành chính Tư pháp  0
142  Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Hành chính Tư pháp  0
143  Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế Hành chính Tư pháp  0
144  Chứng thực văn khai nhận di sản thừa kế Hành chính Tư pháp  0
145  Chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản Hành chính Tư pháp  0
146  Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
147  Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
148  Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
149  Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
150  Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Hành chính Tư pháp  0
151  Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
152  Chứng thực hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
153 Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
154  Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
155 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
156  Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà tài sản đó gắn liền với đất Hành chính Tư pháp  0
157  Chứng thực hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
158  Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất Hành chính Tư pháp  0
159 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đấ Hành chính Tư pháp  0
160  Chứng thực hủy hợp đồng, văn bản về bất động sản gắn liền với quyền sử dụng đất. Hành chính Tư pháp  0
161 Xác nhận hộ nghèo Bảo trợ, Xã hội (xã)  0
162 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng. Văn phòng HĐND và UBND Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
163  Xét trợ cấp đối với trẻ mồ côi Bảo trợ, Xã hội (xã)  5
164 Giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí mai táng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  5
165  Xác nhận đơn xin hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ, Xã hội (xã)  0
166  Xác nhận đơn xin hỗ trợ vốn hoàn lương của các đối tượng ma túy, mại dâm Bảo trợ, Xã hội (xã)  0
167 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Người đơn thân nghèo nuôi con Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  5
168  Xin hưởng trợ cấp xã hội đối tượng trẻ em có cha và mẹ hoặc cha mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không có nguồn nuôi dưỡng, Người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tháng tuổi nhưng đang đi học văn hoá, học nghề Bảo trợ, Xã hội (xã)  5
169  Đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất Bảo trợ, Xã hội (xã)  5
170 Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
171 Thẩm định hồ sơ trợ cấp thường xuyên cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
172  Xác nhận ưu đãi trong giáo dục cho học sinh là người tàn tật, mồ côi, học sinh là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Bảo trợ, Xã hội (xã)  0
173  Xác nhận giải quyết trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối tượng bảo trợ xã hội. Bảo trợ, Xã hội (xã)  0
174  Xác nhận đơn đề nghị chuyển địa điểm nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng Bảo trợ, Xã hội (xã)  0
175 Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và miễn, giảm tiền viện phí Bảo trợ, Xã hội (xã)  0
176 Đề nghị cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo Bảo trợ, Xã hội (xã)  0
177  Cấp Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập Bảo trợ, Xã hội (xã)  20
178  Cấp lại, đổi Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập Bảo trợ, Xã hội (xã)  20
179 Xác nhận hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương độc lập đối với gia đình có nhiều liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  20
180 Xác nhận hồ sơ đề nghị phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  15
181 Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày  Văn phòng HĐND và UBND Người có công (xã)  10
182 Xác nhận Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  15
183 Đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  10
184 Xác nhận Hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp (hàng tháng hoặc trợ cấp một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  10
185 Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  10
186 Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với thương binh (người hưởng chính sách như thương binh) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  50
187 Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp người có công nuôi dưỡng liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  5
188 Đề nghị giải quyết cấp mới và cấp lại sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên: (02 trường hợp cấp mới và cấp lại) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  10
189 Hồ sơ, thủ tục đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  10
190 Hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc vợ khác Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  12
191 Hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  1
192  Đề nghị giải quyết cấp lại hoặc đổi lại bằng “Tổ quốc ghi công” Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  5
193 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  10
194 Xác nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công  Văn phòng HĐND và UBND Người có công (xã)  3
195  Xác nhận Giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  12
196 Xác nhận Hồ sơ giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần và tuất từ trần đối với người có công với cách mạng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  10
197 Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác Đất đai (xã)  10
198 Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất (tài sản không thuộc sở hữu của nhà nước) Đất đai (xã)  10
199 Xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng Đất đai (xã)  10
200 Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng (tài sản không thuộc sở hữu của nhà nước) Đất đai (xã)  10
201 Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán Đất đai (xã)  5
202 Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách hộ gia đình hoặc chia tách nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai (xã)  5
203 Xác nhận hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận cho trường hợp Giấy chứng nhận đã bị mất Đất đai (xã)  15
204 Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất để làm mặt bằng cơ sở sản xuất kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm; xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh Đất đai (xã)  5
205 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác cho hộ gia đình, cá nhân Đất đai (xã)  5
206 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Đất đai (xã)  5
207 Xác nhận hồ sơ gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được được nhà nước cho thuê đất nông nghiệp Đất đai (xã)  5
208 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạn Đất đai (xã)  3
209 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai (xã)  10
210 Xác nhận quyền sở hữu nhà ở Xây dựng (xã)  5
211 Xác nhận đơn xin chuyển vị trí đất ở Xây dựng (xã)  3
212 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý Xây dựng (xã)  15
213 Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã Xây dựng (xã)  10
214 Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã Xây dựng (xã)  5
215 Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND xã Xây dựng (xã)  15
216 Xác nhận đơn xin cấp giấy phép xây dựng Xây dựng (xã)  5
217 Đơn xin sửa chữa nhỏ theo hiện trạng cũ Xây dựng (xã)  5
218 Đơn xin xây dựng tường rào cổng ngõ Xây dựng (xã)  0
219 Xác nhận đơn xin hạ bó vĩa hè đường Xây dựng (xã)  5
220 Xác nhận tình trạng nhà ở Xây dựng (xã)  10
221 Đăng ký biến động về diện tích, kích thước thửa đất mà phải trích đo địa chính, phát sinh nghĩa vụ tài chính (do lấn chiếm) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  17
222 Thẩm định Nhiệm vụ khảo sát xây dựng đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông Phòng Quản lý đô thị Công thương  10
223 Thẩm định Nhiệm vụ khảo sát xây dựng đối với công trình NN&PTNT Phòng Kinh tế Công thương  10
224 Thẩm định Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông Phòng Quản lý đô thị Công thương  10
225 Thẩm định Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng đối với công trình NN&PTNT Phòng Kinh tế Công thương  10
226 Hồ sơ nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch điểm dân cư nông thôn Phòng Quản lý đô thị Công thương  33
227 Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có giá trị < 8 tỷ đồng Phòng Tài chính - Kế hoạch Tài chính Kế hoạch  19
228 Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có giá trị > 8 tỷ đồng Văn phòng HĐND và UBND Tài chính Kế hoạch  12
229 Hồ sơ xác nhận liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  40
230 Hồ sơ đề nghị xác nhận thương binh (người hưởng chính sách như thương binh): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  50
231 Hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  10
232 Hồ sơ thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  5
233 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  5
234 Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  15
235 Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  15
236 Hồ sơ đính chính thông tin trong hồ sơ người có công với cách mạng Văn phòng HĐND và UBND Người có công (xã)  30
237 Thủ tục, hồ sơ bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  10
238 Đề nghị giải quyết cấp thẻ BHYT đối với người có công cách mạng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  10
239 Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp bạn Lào và Căm-pu-chi-a Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  15
240 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp với thân nhân liệt sỹ Văn phòng HĐND và UBND Người có công (xã)  5
241 Đề nghị giải quyết chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  12
242 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  15
243 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  15
244 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ 16 đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẵng, đại học văn bằng t Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
245 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
246 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
247 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống tại cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm s Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
248 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo pháp luật về người khuyết tật Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
249 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
250 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
251 Giải quyết chế độ trợ hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
252 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
253 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi thay đổi địa phương nơi cư trú Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
254 Hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước Bảo trợ, Xã hội (xã)  10
255 Hồ sơ xác nhận liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  40
256 Hồ sơ đề nghị xác nhận thương binh (người hưởng chính sách như thương binh): Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  50
257 Hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  10
258 Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
259 Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
260 Hồ sơ đính chính thông tin trong hồ sơ người có công với cách mạng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  15
261 Thủ tục, hồ sơ bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  15
262 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  15
263 Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp bạn Lào và Căm-pu-chi-a Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  5
264 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp với thân nhân liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  5
265 Thủ tục xin thay đổi người phục vụ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  5
266 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  10
267 Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  10
268 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng (11 trường hợp) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
269 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ 16 đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẵng, đại học văn bằng thứ nhất Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
270 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
271 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Người đơn thân nghèo nuôi con Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
272 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
273 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
274 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống tại cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
275 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội theo pháp luật về người khuyết tật Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
276 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
277 Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
278 Giải quyết chế độ trợ hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
279 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
280 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi thay đổi địa phương nơi cư trú (ngoài huyện) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động, thương binh và xã hội  10
281 Giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí mai táng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  5
282 Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
283 Hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  10
284 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (gia hạn đất nông nghiệp) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  9
285 Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép và tách thửa cấp GCN QSD đất Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  27
286 Đăng ký QSD đất lần đầu (theo khoản 3, Điều 95, Luật Đất đai 2013) Văn phòng HĐND và UBND Đất đai  22
287 Cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (đ/v trường hợp đã niêm yết hồ sơ tại UBND cấp xã) Văn phòng HĐND và UBND Đất đai  27
288 Cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (đ/v trường hợp chưa thực hiện việc niêm yết tại UBND cấp xã) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  42
289 Cấp lại GCN QSD đất, QSH nhà ở do bị mất (mất do thiên tai, hỏa hoạn) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  17
290 Cấp lại GCN QSD đất, QSH nhà ở do bị mất (mất do thất lạc, quản lý sử dụng bị mất) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  32
291 Đăng ký, cấp GCN QSD đất và tài sản khác gắn liền với đất đ/v trường hợp đã chuyển quyền SDĐ trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp GCN nhưng chưa thực hiện TTCQ theo Qđịnh (điều 82, NĐ 43/NĐ-CP, bao gồm thời gian niêm yết tại UB cấp xã) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  37
292 Xác nhận hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương độc lập đối với gia đình có nhiều liệt sỹ Bộ phận TN&TKQ Người có công  10
293 Thủ tục xin thay đổi người phục vụ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  12
294 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với con liệt sĩ bị khuyết tật nặng từ nhỏ hoặc khuyết tật nặng sau 18 tuổi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  5
295 Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp cho con thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 61% trở lên từ trần, bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  15
296 Hồ sơ giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  10
297 Hỗ trợ miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công (xã)  180
298 Cấp lại bản chính giấy khai sinh (Trường hợp sổ Đăng ký khai sinh vẫn còn lưu tại UBND cấp xã và thị xã) Phòng Tư pháp Tư pháp  1
299 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, bộ hồ sơ cả tiếng việt và tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  1
300 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  1
301 Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  1
302 Chứng thực điểm chỉ trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  1
303 Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản Phòng Tư pháp Tư pháp  1
304 Xác nhận sổ hộ tịch không còn lưu giữ Phòng Tư pháp Tư pháp  1
305 Giải quyết khiếu nại việc từ chối chứng thực không đúng quy định của pháp luật Phòng Tư pháp Tư pháp  1
306 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  1
307 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản có tính chất song ngữ Phòng Tư pháp Tư pháp  1
308 Thẩm định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng (thiết kế BVTC, dự toán hoặc TKBVTC và dự toán Phòng Kinh tế Xây dựng  15
309 Đề nghị giải quyết cấp mới và cấp lại sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  10
310 Hồ sơ, thủ tục đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  10
311 Hồ sơ giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  15
312 Hồ sơ giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  15
313 Hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  10
314 Hồ sơ xin hưởng trợ cấp người có công nuôi dưỡng liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  5
315 Hồ sơ xin thay đổi người phục vụ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  12
316 Hồ sơ giải quyết chế độ đối với con liệt sỹ bị khuyết tật nặng từ nhỏ hoặc khuyết tật nặng sau 18 tuổi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  5
317 Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp cho con thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần, bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  15
318 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người từ 16 đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định đối với trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng t Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
319 Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo không còn khả năng lao động mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, trợ cấ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
320 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khi thay đổi địa phương nơi cư trú Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ, Xã hội  10
321 Hồ sơ giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công  10
322 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
323 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HTX khi mất; Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HTX khi bị hư hỏng; Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện HTX khi mất; Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của ch Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  5
324 Thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh đối với những hộ kinh doanh đã có mã số thuế Phòng Tài chính - Kế hoạch Đăng ký kinh doanh  3
325 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  10
326 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  1
327 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Văn phòng HĐND và UBND Tư pháp  5
328 Ghi chú ly hôn có yếu tố nước ngoài Văn phòng HĐND và UBND Tư pháp  5
329 Đăng ký nhận cha mẹ, con có yếu tố nước ngoài Văn phòng HĐND và UBND Tư pháp  12
330 Phê duyệt giá khởi điểm Phòng Tài nguyên và Môi trường Đấu giá QSD đất  25
331 Phê duyệt lại giá khởi điểm Phòng Tài nguyên và Môi trường Đấu giá QSD đất  16
332 Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đấu giá QSD đất  23
333 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  1
334 Ghi chú kết hôn có yếu tố nước ngoài Phòng Tư pháp Tư pháp  10
335 Trích lục bản sao giấy tờ hộ tịch Phòng Tư pháp Tư pháp  1
336 Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật (P. Kinh tế) Phòng Kinh tế Xây dựng  18
337 Đăng ký biến động về diện tích, kích thước thửa đất mà phải trích đo địa chính (do sai số trong quá trình đo đạc, kiểm tra lại diện tích thửa đất) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  17
338 Cấp giấy CN QSD đất thuộc thẩm quyền của tỉnh Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đất đai  17
339 Cấp Giấy phép bán lẻ (đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá, rượu Phòng Kinh tế Cấp phép An toàn thực phẩm nhỏ lẻ  15
340 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế Cấp phép An toàn thực phẩm nhỏ lẻ  15
341 Cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế Cấp phép An toàn thực phẩm nhỏ lẻ  15
342 Cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu; giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế Cấp phép An toàn thực phẩm nhỏ lẻ  10
343 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phòng Văn hóa - Thông tin Cấp phép dịch vụ trò chơi điện tử  10
344 Chuyển mục đích không phải xin phép và ĐKBĐ QSD đất của hộ gia đình, cá nhân Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai  23
345 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Phòng Kinh tế Cấp phép An toàn thực phẩm nhỏ lẻ  27
346 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Phòng Kinh tế Cấp phép An toàn thực phẩm nhỏ lẻ  10
347 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Phòng Kinh tế Cấp phép An toàn thực phẩm nhỏ lẻ  18
348 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Phòng Kinh tế Cấp phép An toàn thực phẩm nhỏ lẻ  18
349 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung) Phòng Kinh tế Cấp phép An toàn thực phẩm nhỏ lẻ  5
350 Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y tư nhân Phòng Y tế Y tế, Y dược  30
351 Quy trình cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh (hành nghề Y tư nhân) Phòng Y tế Y tế, Y dược  30
352 Quy trình cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược tư nhân Phòng Y tế Y tế, Y dược  30
353 Quy trình cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Phòng Y tế Y tế, Y dược  30
354 Quy trình cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận cơ sở đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP Phòng Y tế Y tế, Y dược  30
355 Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Bảo vệ môi trường  10
356 Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đấu giá QSD đất  20
357 Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đấu giá QSD đất  20
358 Thỏa thuận địa điểm Phòng Quản lý đô thị Công thương  10
359 Cấp giấy phép xây dựng Văn phòng HĐND và UBND Xây dựng (xã)  10