Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên, số thửa, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất, địa chỉ chủ sử dụng đất, CMND
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 12
Phòng ban xử lý: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá năm (05) ngày làm việc
+ Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày
+ Văn phòng ĐKQSD Đ: 10 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin đăng ký biến động (theo mẫu) [Mẫu 03-ĐK-GCN.doc]
2/ Bản gốc GCN QSD đất
3/ Bản mô tả ranh, mốc giới thửa đất
4/ Tờ trình của UBND xã, thị trấn
5/ Đơn xin điều chỉnh tăng, giảm diện tích của người sử dụng đất
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do đổi tên, số thửa, tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất, địa chỉ chủ sử dụng đất, CMND như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 7
3 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường 5
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Bộ phận TN&TKQ 1