Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng
Lĩnh vực: Xây dựng
Số ngày xử lý: 18
Phòng ban xử lý: Phòng Quản lý đô thị
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị thẩm định BCKTKT của chủ đầu tư: 03 bản.
- Quyết định chọn đơn vị tư vấn thẩm tra (nếu có): 03 bản.
- Báo cáo kết quả thẩm tra TKBVTC và dự toán (nếu có): 09 bản.
- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của nhà thầu khảo sát đã được chủ đầu tư phê duyệt (nếu có): 03 bộ.
- Quyết định chủ trương đầu tư: 03 bản.
- Quyết định chọn đơn vị tư vấn lập BCKTKT kèm theo chứng chỉ của người chủ trì thiết kế: 03 bản.
- Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 09 bộ.
- File mềm thiết kế BVTC và dự toán: 01 đĩa CD.
Thời gian giải quyết hồ sơ:
Không quá 18 ngày làm việc. Trong đó, phòng Quản lý Đô thị không quá 13 ngày làm việc.
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) thị xã. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, Bộ phận TN&TKQ chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý Đô thị để giải quyết.
Bước 2: Trong thời gian không quá 12 ngày làm việc, cán bộ phòng Quản lý Đô thị được lãnh đạo phân công xử lý hồ sơ có trách nhiệm:

- Kiểm tra thành phần, nội dung, số lượng hồ sơ theo quy định.
- Nếu xét thấy đủ điều kiện thì tiến hành thẩm định hồ sơ, soạn Báo cáo kết quả thẩm định BCKTKT. Nếu không đủ điều kiện, đề nghị tham mưu văn bản cho Phòng chuyển trả hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ.
- Dự thảo Quyết định phê duyệt BCKTKT.
Bước 3: Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, cán bộ thụ lý trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra, ký vào báo cáo kết quả thẩm định BCKTKT và xem xét dự thảo Quyết định trước khi chuyển Bộ phận TN&TKQ thị xã.
Bước 4: Trong thời gian 03 ngày làm việc, cán bộ TN&TKQ có trách nhiệm gửi hồ sơ đến lãnh đạo Văn phòng HĐND& UBND thị xã để kiểm tra, trình lãnh đạo UBND thị xã xem xét, phê duyệt.
Bước 5: Bộ phận TN&TKQ chuyển trả kết quả cho tổ chức công dân: 01   ngày.


Hồ sơ kèm theo
1/ Quyết định chủ trương đầu tư: 03 bản
2/ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 09 bộ
3/ File mềm thiết kế BVTC và dự toán: 01 đĩa CD
4/ Tờ trình đề nghị thẩm định BCKTKT của chủ đầu tư: 03 bản
5/ Quyết định chọn đơn vị tư vấn thẩm tra (nếu có): 03 bản
6/ Báo cáo kết quả thẩm tra TKBVTC và dự toán (nếu có): 09 bản
7/ Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của nhà thầu khảo sát đã được chủ đầu tư phê duyệt (nếu có): 03 bộ
8/ Quyết định chọn đơn vị tư vấn lập BCKTKT kèm theo chứng chỉ của người chủ trì thiết kế: 03 bản
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Quản lý đô thị 11
3 Phòng Quản lý đô thị Phòng Tài chính - Kế hoạch 3
4 Phòng Tài chính - Kế hoạch Ủy ban nhân dân 2
5 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1