Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng (thiết kế BVTC, dự toán hoăc TKBVTC và dự toán)
Lĩnh vực: Xây dựng
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Quản lý đô thị
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị thẩm định điều chỉnh BCKTKT của chủ đầu tư: 03 bản.
- Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT: 03 bản.
- Văn bản thống nhất điều chỉnh Báo cáo KTKT của cấp thẩm quyền: 03 bản.
- Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã phê duyệt: 01 bộ.
- Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh: 09 bộ.
- Báo cáo kết quả thẩm tra điều chỉnh (nếu có): 09 bản.
- File mềm TKBVTC và dự toán điều chỉnh: 01 đĩa CD.
b. Thời gian giải quyết hồ sơ:
Không quá 15 ngày làm việc. Trong đó, phòng Quản lý Đô thị không quá 10 ngày làm việc.
c. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) thị xã. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, Bộ phận TN&TKQ chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý Đô thị để giải quyết.
Bước 2: Trong thời gian không quá 09 ngày làm việc, cán bộ phòng Quản lý Đô thị được lãnh đạo phân công xử lý hồ sơ có trách nhiệm:

- Kiểm tra thành phần, nội dung, số lượng hồ sơ theo quy định.
- Nếu xét thấy đủ điều kiện thì tiến hành thẩm định hồ sơ, soạn Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh BCKTKT. Nếu không đủ điều kiện, đề nghị tham mưu văn bản cho Phòng chuyển trả hồ sơ cho Bộ phận TN&TKQ.
- Dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh BCKTKT.
Bước 3: Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, cán bộ thụ lý trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra, ký vào báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh BCKTKT và xem xét dự thảo Quyết định điều chỉnh trước khi chuyển Bộ phận TN&TKQ thị xã.
Bước 4: Trong thời gian 03 ngày làm việc, cán bộ TN&TKQ có trách nhiệm gửi hồ sơ đến lãnh đạo Văn phòng HĐND& UBND thị xã để kiểm tra, trình lãnh đạo UBND thị xã xem xét, phê duyệt.
Bước 5: Bộ phận TN&TKQ chuyển trả kết quả cho tổ chức công dân: 01   ngày.


Hồ sơ kèm theo
1/ Văn bản thống nhất điều chỉnh Báo cáo KTKT của cấp thẩm quyền: 03 bản.
2/ Tờ trình đề nghị thẩm định điều chỉnh BCKTKT của chủ đầu tư: 03 bản
3/ Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT: 03 bản
4/ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã phê duyệt: 01 bộ
5/ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh: 09 bộ
6/ Báo cáo kết quả thẩm tra điều chỉnh (nếu có): 09 bản
7/ File mềm TKBVTC và dự toán điều chỉnh: 01 đĩa CD
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng (thiết kế BVTC, dự toán hoăc TKBVTC và dự toán) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Quản lý đô thị 11
3 Phòng Quản lý đô thị Bộ phận TN&TKQ 1
4 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng HĐND và UBND 1
5 Văn phòng HĐND và UBND Ủy ban nhân dân 1
6 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1