Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch (thuộc thẩm quyền của UBND thị xã)
Lĩnh vực: Xây dựng
Số ngày xử lý: 25
Phòng ban xử lý: Phòng Quản lý đô thị
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

a. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt của Chủ đầu tư (nội dung tờ trình phải bao gồm đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Luật định về Quyết định phê duyệt quy hoạch);
- Chủ trương lập quy hoạch, hoặc Giấy phép quy hoạch, hoặc Thông báo TTĐĐ của cấp thẩm quyền theo Luật định;
- Văn bản phân bổ kế hoạch kinh phí thực hiện;
- Hồ sơ pháp nhân của tổ chức, cá nhân lập nhiệm vụ quy hoạch;
- Thuyết minh nội dung nhiệm vụ và dự toán (kèm theo bản vẽ in màu thu nhỏ khổ A3 gồm: Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng, ranh giới phạm vi lập quy hoạch; các nội dung thể hiện bản vẽ phải đảm bảo đủ thông tin theo quy định);
- Đĩa CD chứa toàn bộ dữ liệu thành phần văn bản pháp lý và thành phần hồ sơ;
- Số lượng hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 09 bộ.
b. Thời gian giải quyết hồ sơ:
Không quá 25 ngày làm việc. Trong đó, phòng Quản lý Đô thị không quá 20 ngày làm việc
c. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) thị xã, Bộ phận TN&TKQ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ của Tổ chức , công dân ; nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 01 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, Bộ phận TN&TKQ chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý Đô thị để giải quyết.
Bước 2 : Trong thời gian không quá 17 ngày làm việc cán bộ phòng Quản lý Đô thị được lãnh đạo phân công nhận hồ sơ có trách nhiệm:
- Kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì:
+ Thẩm định nhiệm vụ và dự toán.
+ Lập báo cáo kết quả thẩm định.
+ Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch
Bước 3: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc Cán bộ thụ lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức hồ sơ, báo cáo thẩm định và dự thảo Quyết định. Nếu phù hợp thì Lãnh đạo phòng ký vào báo cáo kết quả thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và xem xét  dự thảo Quyết định phê duyệt phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Sau đó chuyển Bộ phận TN&TKQ thị xã
Bước 4: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc cán bộ TN&TKQ có trách nhiệm trình hồ sơ lãnh đạo Văn phòng HĐND& UBND thị xã để kiểm tra lại nội dung nếu đảm bảo thì trình lãnh đạo UBND thị xã. UBND thị xã xem xét ký phê duyệt Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.
Văn thư HĐND&UBND thị xã chuyển hồ sơ đã được lãnh đạo UBND thị xã phê duyệt cho Bộ phận tiếp nhận HS&TKQ
Bước 5: Bộ phận TN&TKQ chuyển trả kết quả cho tổ chức công dân: 01   ngày

Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt của Chủ đầu tư (nội dung tờ trình phải bao gồm đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Luật định về Quyết định phê duyệt quy hoạch);
2/ Chủ trương lập quy hoạch, hoặc Giấy phép quy hoạch, hoặc Thông báo TTĐĐ của cấp thẩm quyền theo Luật định
3/ Văn bản phân bổ kế hoạch kinh phí thực hiện
4/ Hồ sơ pháp nhân của tổ chức, cá nhân lập nhiệm vụ quy hoạch
5/ Thuyết minh nội dung nhiệm vụ và dự toán (kèm theo bản vẽ in màu thu nhỏ khổ A3 gồm: Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng, ranh giới phạm vi lập quy hoạch; các nội dung thể hiện bản vẽ phải đảm bảo đủ thông tin theo quy định);
6/ Đĩa CD chứa toàn bộ dữ liệu thành phần văn bản pháp lý và thành phần hồ sơ;
7/ Số lượng hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 09 bộ
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch (thuộc thẩm quyền của UBND thị xã) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Quản lý đô thị 10
3 Phòng Quản lý đô thị Bộ phận TN&TKQ 1