Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch
Lĩnh vực: Xây dựng
Số ngày xử lý: 30
Phòng ban xử lý: Phòng Quản lý đô thị
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

a. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt của chủ đầu tư (nội dung tờ trình phải bao gồm đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Luật định về Quyết định phê duyệt quy hoạch);

- Hồ sơ Nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch và Quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền đối với sử dụng vốn nhà nước; Nhiệm vụ quy hoạch, Quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền đối với vốn ngoài nhà nước;

- Văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức theo Luật định; Báo cáo giải trình tổ chức và công đồng dân cư liên quan đến hồ sơ quy hoạch và có giải trình, tiếp thu các ý kiến nêu trên của Chủ đầu tư;

- Hồ sơ pháp nhân của tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch; kết quả trúng thầu hoặc chỉ định thầu của cấp thẩm quyền;

- Hồ sơ khảo sát; kết quả nghiệm thu hồ sơ khảo sát của Chủ đầu tư;

- Thuyết minh tổng hợp, kèm theo bản vẽ in màu thu nhỏ khổ A3 hồ sơ quy hoạch;

- Hồ sơ bản vẽ quy hoạch in màu đúng tỷ lệ theo quy định;

- Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch;

- Dự thảo Quy định quản lý theo hồ sơ quy hoạch;

- Đĩa CD chứa toàn bộ dữ liệu thành phần văn bản pháp lý và thành phần hồ sơ;

- Số lượng hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 09 bộ.

b. Thời gian giải quyết hồ sơ:

Không quá 30 ngày làm việc. Trong đó, phòng Quản lý Đô thị không quá 25 ngày làm việc

c. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) thị xã, Bộ phận TN&TKQ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ của Tổ chức , công dân ; nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 01 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, Bộ phận TN&TKQ chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý Đô thị để giải quyết.

Bước 2 : Trong thời gian không quá 22 ngày làm việc cán bộ phòng Quản lý Đô thị được lãnh đạo phân công nhận hồ sơ có trách nhiệm:

- Kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì:

+ Thẩm định nội dung hồ sơ.

+ Lập báo cáo kết quả thẩm định.

+  Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch và ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

Bước 3: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc Cán bộ thụ lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức hồ sơ, báo cáo thẩm định và dự thảo Quyết định. Nếu phù hợp thì Lãnh đạo phòng ký vào báo cáo kết quả thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch và xem xét  dự thảo Quyết định phê duyệt phê duyệt đồ án quy hoạch. Sau đó chuyển Bộ phận TN&TKQ thị xã.

Bước 4: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc cán bộ TN&TKQ có trách nhiệm trình hồ sơ lãnh đạo Văn phòng HĐND& UBND thị xã để kiểm tra lại nội dung nếu đảm bảo thì trình lãnh đạo UBND thị xã. UBND thị xã xem xét ký phê duyệt Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

Văn thư HĐND&UBND thị xã chuyển hồ sơ đã được lãnh đạo UBND thị xã phê duyệt cho Bộ phận tiếp nhận HS&TKQ.

Bước 5: Bộ phận TN&TKQ chuyển trả kết quả cho tổ chức công dân: 01   ngày.

Hồ sơ kèm theo
1/ Văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức theo Luật định; Báo cáo giải trình tổ chức và công đồng dân cư liên quan đến hồ sơ quy hoạch và có giải trình, tiếp thu các ý kiến nêu trên của Chủ đầu tư;
2/ Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt của chủ đầu tư (nội dung tờ trình phải bao gồm đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Luật định về Quyết định phê duyệt quy hoạch);
3/ Hồ sơ bản vẽ quy hoạch in màu đúng tỷ lệ theo quy định;
4/ Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch;
5/ Dự thảo Quy định quản lý theo hồ sơ quy hoạch;
6/ Số lượng hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 09 bộ.
7/ Hồ sơ pháp nhân của tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch; kết quả trúng thầu hoặc chỉ định thầu của cấp thẩm quyền;
8/ Hồ sơ khảo sát; kết quả nghiệm thu hồ sơ khảo sát của Chủ đầu tư;
9/ Hồ sơ Nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch và Quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền đối với sử dụng vốn nhà nước; Nhiệm vụ quy hoạch, Quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền đối với vốn ngoài nhà nước;
10/ Thuyết minh tổng hợp, kèm theo bản vẽ in màu thu nhỏ khổ A3 hồ sơ quy hoạch;
11/ Đĩa CD chứa toàn bộ dữ liệu thành phần văn bản pháp lý và thành phần hồ sơ;
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Quản lý đô thị 17
3 Phòng Quản lý đô thị Bộ phận TN&TKQ 1
4 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng HĐND và UBND 3
5 Văn phòng HĐND và UBND Ủy ban nhân dân 1
6 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1