Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp phép xây dựng công trình xây dựng (Xây mới, sửa chữa - cải tạo, điều chỉnh)
Lĩnh vực: Xây dựng
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Quản lý đô thị
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

a. Thành phần hồ sơ:

* Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến (03 bộ) gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

- Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;

- Bản vẽ thiết kế xây dựng;

- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

* Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình theo tuyến (03 bộ) gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

- Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;

- Bản vẽ thiết kế xây dựng;

- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

- Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sự phù hợp với vị trí và phương án tuyến;

- Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

* Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình (03 bộ) gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình.

- Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật.

- Bản vẽ, ảnh chụp hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình, nhà ở riêng lẻ đề nghị được cải tạo.

- Đối với công trình di tích lịch sử - văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, công trình hạ tầng kỹ thuật thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

* Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (03 bộ) gồm:

- Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng;

- Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

- Bản vẽ thiết kế liên quan đến phần điều chỉnh so với thiết kế đã được cấp giấy phép xây dựng;

- Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh của chủ đầu tư, trong đó phải có nội dung về bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

b. Thời gian giải quyết hồ sơ:

Không quá 15 ngày làm việc. Trong đó, phòng Quản lý Đô thị không quá 12 ngày làm việc

c. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) thị xã, Bộ phận TN&TKQ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ của Tổ chức , công dân ; nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 01 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, Bộ phận TN&TKQ chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý Đô thị để giải quyết.

Bước 2 : Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc cán bộ phòng Quản lý Đô thị được lãnh đạo phân công nhận hồ sơ có trách nhiệm:

- Kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ.

- Kiểm tra thực địa vị trí xin xây dựng.

- Tổ chức thẩm định hồ sơ. Lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (nếu có)  

- Dự thảo tờ trình xin cấp phép xây dựng.

- Dự thảo Giấy phép xây dựng.

- Vào sổ giải quyết hồ sơ.

Bước 3: Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc Cán bộ thụ lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức hồ sơ, biên bản và giấy phép. Nếu phù hợp thì lãnh đạo phòng ký vào tờ trình xin cấp phép xây dựng. Vào sổ giải quyết hồ sơ. Sau đó chuyển Bộ phận TN&TKQ thị xã

Bước 4: Trong thời gian 01 ngày làm việc cán bộ TN&TKQ có trách nhiệm trình hồ sơ lãnh đạo Văn phòng  UBND thị xã để kiểm tra lại nội dung nếu đảm bảo thì trình lãnh đạo UBND thị xã. UBND thị xã xem xét ký Giấy phép xây dựng.

Văn thư HĐND&UBND thị xã chuyển hồ sơ đã được lãnh đạo UBND thị xã phê duyệt cho Bộ phận tiếp nhận HS&TKQ.

Bước 5: Bộ phận TN&TKQ chuyển trả kết quả cho tổ chức công dân: 01   ngày.


Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn cấp phép xây dựng [Mau_CP_XD_nha_o.doc]
2/ Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
3/ Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;
4/ Bản vẽ thiết kế xây dựng
5/ Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp phép xây dựng công trình xây dựng (Xây mới, sửa chữa - cải tạo, điều chỉnh) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Quản lý đô thị 10
3 Phòng Quản lý đô thị Bộ phận TN&TKQ 1
4 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng HĐND và UBND 1
5 Văn phòng HĐND và UBND Ủy ban nhân dân 1
6 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1