Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thủ tục cấp phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ (Cấp phép thi công)
Lĩnh vực: Xây dựng
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Quản lý đô thị
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Thành phần, số lượng hồ sơ: 02 bộ

Đơn đề nghị cấp phép thi công kèm theo phương án thi công bảo đảm ATGT, thời gian thi công (Mẫu đơn theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 03/3/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam);

Bản cam kết của chủ đầu tư (Mẫu Bản cam kết theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 03/3/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam);

Văn bản chấp thuận khi lập dự án và thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về đường bộ có thẩm quyền tùy theo mức quy mô của dự án;

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công hạng mục công trình nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo QĐ phê duyệt thiết kế và Hợp đồng xây lắp giữa Chủ đầu tư và đơn vị thi công).

b. Thời gian giải quyết hồ sơ:

Không quá 09 ngày làm việc. Trong đó, phòng Quản lý Đô thị không quá 07 ngày làm việc.

c. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) thị xã. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, Bộ phận TN&TKQ chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý Đô thị để giải quyết.

Bước 2: Trong thời gian không quá 06 ngày làm việc cán bộ phòng Quản lý Đô thị được lãnh đạo phân công xử lý hồ sơ có trách nhiệm:

- Kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ.

- Kiểm tra hiện trường, vị trí xin cấp phép thi công.

- Soạn thảo Giấy phép thi công.

- Vào sổ giải quyết hồ sơ.

Bước 3: Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, cán bộ xử lý trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra, ký vào Giấy phép thi công. Vào sổ giải quyết hồ sơ. Sau đó chuyển cho Bộ phận TN&TKQ thị xã.

Bước 4: Bộ phận TN&TKQ chuyển trả kết quả cho tổ chức công dân: 01   ngày.


Hồ sơ kèm theo
1/ - Đơn đề nghị cấp phép thi công kèm theo phương án thi công bảo đảm ATGT, thời gian thi công (Mẫu đơn theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 03/3/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam);
2/ - Bản cam kết của chủ đầu tư (Mẫu Bản cam kết theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 03/3/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam);
3/ - Văn bản chấp thuận khi lập dự án và thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về đường bộ có thẩm quyền tùy theo mức quy mô của dự án;
4/ - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công hạng mục công trình nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo QĐ phê duyệt thiết kế và Hợp đồng xây lắp giữa Chủ đầu tư và đơn vị thi công).
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thủ tục cấp phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ (Cấp phép thi công) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Quản lý đô thị 6
3 Phòng Quản lý đô thị Bộ phận TN&TKQ 1
4 Bộ phận TN&TKQ Ủy ban nhân dân 1
5 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1