Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp phép XD trạm BTS loại 2
Lĩnh vực: Xây dựng
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Quản lý đô thị
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Thành phần, số lượng hồ sơ : 03 bộ

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng

Hợp đồng thuê trạm với chủ công trình

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kèm theo trích lục bản đồ

Bản vẽ thiết kế

Dự toán kinh phí xây dựng công trình

Hồ sơ kiểm định chất lượng công trình

b. Thời gian giải quyết hồ sơ:

Không quá 15 ngày làm việc. Trong đó, phòng Quản lý Đô thị không quá 12 ngày làm việc

c. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) thị xã, Bộ phận TN&TKQ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ của Tổ chức , công dân ; nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 01 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, Bộ phận TN&TKQ chuyển hồ sơ đến phòng Quản lý Đô thị để giải quyết.

Bước 2 : Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc cán bộ phòng Quản lý Đô thị được lãnh đạo phân công nhận hồ sơ có trách nhiệm:

- Kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ.

- Kiểm tra thực địa vị trí xin xây dựng.

- Tổ chức thẩm định hồ sơ. Lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (nếu có)  

- Dự thảo tờ trình xin cấp phép xây dựng.

- Dự thảo Giấy phép xây dựng.

- Vào sổ giải quyết hồ sơ.

Bước 3: Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc Cán bộ thụ lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức hồ sơ, biên bản và giấy phép. Nếu phù hợp thì lãnh đạo phòng ký vào tờ trình xin cấp phép xây dựng. Vào sổ giải quyết hồ sơ. Sau đó chuyển Bộ phận TN&TKQ thị xã

Bước 4: Trong thời gian 01 ngày làm việc cán bộ TN&TKQ có trách nhiệm trình hồ sơ lãnh đạo Văn phòng  UBND thị xã để kiểm tra lại nội dung nếu đảm bảo thì trình lãnh đạo UBND thị xã. UBND thị xã xem xét ký giấy phép xây dựng.

Văn thư HĐND&UBND thị xã chuyển hồ sơ đã được lãnh đạo UBND thị xã phê duyệt cho Bộ phận tiếp nhận HS&TKQ.

Bước 5: Bộ phận TN&TKQ chuyển trả kết quả cho tổ chức công dân: 01   ngày.


Hồ sơ kèm theo
1/ Hồ sơ kiểm định chất lượng công trình
2/ Đơn xin cấp giấy phép xây dựng [Mau don va Cam ket.doc]
3/ Hợp đồng thuê trạm với chủ công trình
4/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kèm theo trích lục bản đồ
5/ Bản vẽ thiết kế
6/ Dự toán kinh phí xây dựng công trình
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp phép XD trạm BTS loại 2 như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Quản lý đô thị 10
3 Phòng Quản lý đô thị Bộ phận TN&TKQ 1
4 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng HĐND và UBND 1
5 Văn phòng HĐND và UBND Ủy ban nhân dân 1
6 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1