Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán công trình kiên cố hoá kênh mương loại III
Lĩnh vực: Xây dựng
Số ngày xử lý: 12
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

a. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán công trình kiên cố hoá kênh mương loại III. 03 bản.

-  Quyết định chủ trương đầu tư: 03 bản.

-  Hồ sơ thiết kế - dự toán ( 09 bộ ).

- File mềm thiết kế BVTC và dự toán: 01 đĩa CD

b. Thời gian giải quyết hồ sơ:

Không quá 12 ngày làm việc. Trong đó, phòng Kinh tế không quá 10 ngày làm việc

c. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) thị xã, Bộ phận TN&TKQ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ của Tổ chức , công dân ; nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 01 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, Bộ phận TN&TKQ chuyển hồ sơ đến phòng Kinh tế để giải quyết.

Bước 2 : Trong thời gian không quá 08 ngày làm việc cán bộ phòng Kinh tế được lãnh đạo phân công nhận hồ sơ có trách nhiệm:

- Kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ; nếu đủ điều kiện thì:

+ Thẩm định hồ sơ.

+ Lập Công văn thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán.  

 Bước 3: Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc Cán bộ thụ lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức hồ sơ, báo cáo thẩm định. Nếu phù hợp thì Lãnh đạo phòng ký vào báo cáo kết quả thẩm định thiết kế - dự toán. Sau đó chuyển Bộ phận TN&TKQ thị xã

Bước 4: Trong thời gian 01 ngày làm việc cán bộ TN&TKQ chuyển trả cho tổ chức công dân.

Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình của chủ đầu tư ( UBND xã) đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán công trình kiên cố hoá kênh mương loại III.
2/ Các văn bản pháp lý liên quan đến chủ trương và nguồn vốn đầu tư
3/ Hồ sơ thiết kế - dự toán ( 09 bộ )
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này