Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp (hàng tháng hoặc một lần) đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ - Người có công hoặc thân nhân người có công (trong trường hợp truy tặng) lập bản khai ( Mẫu 4c-AH) [Ho so AHLLVTND.doc]
2/ Bản khai theo mẫu cá nhân (mẫu AH1); [AH1.doc]
3/ Bản khai thân nhân (mẫu AH2); [AH2.doc]
4/ Bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng (bản sao có chứng thực);
5/ Biên bản ủy quyền (mẫu UQ) (nếu Anh hùng từ trần) [UQ.doc]
6/ Danh sách đề nghị
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục  Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp (hàng tháng hoặc một lần) đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 5
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1