Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 12
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Bản khai theo mẫu (2A, 2B, 2A-1, 2B-1) có xác nhận của UBND xã, phường. [2A-2B-2A1-2B1.doc]
2/ Các giấy tờ thể hiện thời gian tham gia theo quy định
3/ Biên bản họp hội đồng xét duyệt chính sách của xã, phường ( có xác nhận của thành viên ban chỉ đạo huyện)
4/ Danh sách đề nghị giải quyết chế độ
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục  Đề nghị giải quyết chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
2 Bộ phận TN&TKQ 1
3 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 12
4 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1