Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 12
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Bản khai thân nhân ( mẫu số 11). [Mau 11.doc]
2/ Bản sao một trong các giấy tờ có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù: Lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên (lập từ 01/01/1995 trở về trước); hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
3/ Bản sao giấy chứng tử; Huy hoặc Huân chương; Bằng Tổ quốc ghi công
4/ Biên bản ủy quyền gia đình (mẫu UQ) hoặc gia tộc có xác nhận của UBND xã, phường. [UQ.doc]
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục  Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 10
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1