Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 1
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (Mẫu số 11-MLS). [Mau 11-MLS.doc]
2/ Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng Tổ quốc ghi công
3/ Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sĩ nơi an táng mộ liệt sĩ đối với trường hợp mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin
4/ Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ (Mẫu số 03-GGT). [Mau 03-GGT .doc]
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục  Hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 1
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1