Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Đề nghị trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ khai trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng theo mẫu (mẫu số 03-CSSK). [Mau 03-CSSK.doc]
2/ Bản sao các giấy tờ: Giấy chứng nhận thương ,bệnh binh; Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ
3/ Giấy chỉ định của cơ sở y tế (cấp tỉnh trở lên).
4/ Ảnh thẻ 3x4: 02 ảnh
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục  Đề nghị trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 13
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1