Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chính sách xã hội, người có công cách mạng (không thông qua đấu giá QSD đất)
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 30
Phòng ban xử lý: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết hồ sơ: 30 ngày làm việc
+ Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày
+ Văn phòng ĐKQSD Đ: 14 ngày
+ Phòng TN-MT: 03 ngày
+ Phòng LĐ-TB&XH: 03 ngày
+ Chi Cục thuế: 05 ngày
+UBND : 03 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Phiếu cung cấp thông tin
2/ Đơn xin giao đất [Mẫu số 02-ĐĐ1.doc]
3/ Biên bản xét giao đất của Hội đồng tư vấn giao đất
4/ Danh sách công khai các trường hợp được giao đất
5/ Tổng hợp ý kiến của nhân dân và bản tổng hợp ý kiến phản hồi (nếu có)
6/ Nghị quyết của HĐND cấp xã và Tờ trình của UBND cấp xã
7/ Phương án giao đất sản xuất nông nghiệp, đất làm muối (đã hoàn thiện)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp chính sách xã hội, người có công cách mạng (không thông qua đấu giá QSD đất) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 14
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 3
4 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ủy ban nhân dân 3
5 Ủy ban nhân dân Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 3
6 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chi cục thuế thị xã Điện Bàn 5
7 Chi cục thuế thị xã Điện Bàn Bộ phận TN&TKQ 1