Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng
Lĩnh vực: Xây dựng
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

a. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định BC KTKT của chủ đầu tư: 03 bản

- Quyết định chọn đơn vị tư vấn thẩm tra: 03 bản

- Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế dự toán của đơn vị tư vấn thẩm tra (nếu có): 03 bản

- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của nhà thầu khảo sát đã được chủ đầu tư phê duyệt (nếu có): 03 bản.

- Quyết định chủ trương đầu tư: 03 bản.

- Quyết định chọn đơn vị tư vấn lập BCKTKT kèm theo chứng chỉ người chủ trì thiết kế: 03 bản

- Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật  (09 bộ)

- File mềm thiết kế BVTC và dự toán: 01 đĩa CD

b/ Thời gian giải quyết hồ sơ:

Không quá 18 ngày làm việc. Trong đó, phòng Kinh tế không quá 13 ngày làm việc

c/Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả (TN&TKQ) thị xã, Bộ phận TN&TKQ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ của Tổ chức , công dân ; nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 01 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, Bộ phận TN&TKQ chuyển hồ sơ đến phòng Kinh tế để giải quyết.

Bước 2: Trong thời gian không quá 12 ngày làm việc cán bộ phòng Kinh tế được lãnh đạo phân công nhận hồ sơ có trách nhiệm:

- Kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ; nếu đủ điều kiện thì:

+ Gởi văn bản cho các phòng liên quan lấy ý kiến thẩm định hồ sơ (nếu có); thời gian thực hiện không quá 05 ngày làm việc, các phòng liên quan có kết quả trả lời ý kiến gởi về phòng Kinh tế.

+ Thẩm định hồ sơ.

+ Lập Công văn thông báo kết quả thẩm định BCKTKT.

+ Dự thảo Quyết định phê duyệt BCKTKT.

Bước 3: Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc Cán bộ thụ lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức hồ sơ, báo cáo thẩm định và dự thảo Quyết định. Nếu phù hợp thì Lãnh đạo phòng ký vào báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật về lĩnh vực điện và thuỷ lợi và xem xét  dự thảo Quyết định phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật về lĩnh vực điện và thuỷ lợi. Sau đó chuyển Bộ phận TN&TKQ thị xã.

Bước 4: Trong thời gian 03 ngày làm việc cán bộ TN&TKQ có trách nhiệm trình hồ sơ lãnh đạo Văn phòng UBND thị xã để kiểm tra lại nội dung nếu đảm bảo thì trình lãnh đạo UBND thị xã. UBND thị xã xem xét ký phê duyệt Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật về lĩnh vực điện và thuỷ lợi

Văn thư HĐND&UBND thị xã chuyển hồ sơ đã được lãnh đạo UBND thị xã phê duyệt cho Bộ phận tiếp nhận HS&TKQ.

Bước 5: Bộ phận TN&TKQ chuyển trả kết quả cho tổ chức công dân và thu lệ phí (nếu có): 01   ngày.Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình đề nghị phê duyệt của đại diện chủ đầu tư ( 02 tờ )
2/ Báo cáo kết quả thẩm tra của cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về hồ sơ thiết kế dự toán.
3/ Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế dự toán của đơn vị tư vấn thẩm tra ( nếu có).
4/ Các văn bản pháp lý liên quan đến chủ trương và nguồn vốn đầu tư.
5/ Báo cáo kinh tế kỹ thuật ( 09 bộ)
6/ Bản vẽ thiết kế thi công ( đã thẩm tra) ( 09 bộ)
7/ Dự toán ( đã thẩm tra). ( 09 bộ)
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này