Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực: Công thương
Số ngày xử lý: 18
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: I. Hồ sơ bao gồm:

Stt

Tên giấy tờ

Số lượng (bản)

1

Tờ trình đề nghị thẩm định của chủ đầu tư

03

2

Phiếu chuyển của BPTNHS & HTKQ

 

3

Chủ trương đầu tư (Nghị quyết của HĐND, Quyết định, Thông báo của UBND hoặc các loại văn bản khác...)

01

4

Quyết địn h chọn các đơn vị tư vấn (Thiết kế, Thẩm tra, Khảo sát... (nếu có))

Mỗi loại 1 bản

5

Báo cáo thẩm tra thiết kế và dự toán (nếu có) của đơn vị thẩm tra.

09

6

Hồ sơ năng lực (của đơn vị thẩm tra; đơn vị thiết kế và đơn vị khảo sát ( nếu có))

Mỗi loại 01 bộ

7

Hồ sơ khảo sát (nếu có)

09

8

Văn bản thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy (nếu có)

01

9

Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình gồm:

- Thuyết minh;

- Thiết minh tính toán:

- Bản vẽ thiết kế;

- Dự toán.

Mỗ loại 09 bộII. Thời gian giải quyết: 18 ngày.
Cơ quan có trách nhiệm xử lý:
- Phòng NN&PTNT : 15 ngày.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 03 ngày.
Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán lĩnh vực Nông nghiệp như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Kinh tế 15
3 Phòng Kinh tế Bộ phận TN&TKQ 2