Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký biến động thửa đất theo QĐ 12/2015/QĐ-UBND
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 12
Phòng ban xử lý: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: thời gian giải quyết ; 17 ngày làm việc
cơ quan xử lý: Văn phòng ĐKQSDĐ: 10 ngày, Bộ phận TN&TKQ; 02 ngày
phí và lệ phí; theo quy định hiện hành
Hồ sơ kèm theo
1/ Bảng gốc GCN QSD đất
2/ Đơn xin đăng ký biến động [Mẫu 03-ĐK-GCN.doc]
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Đăng ký biến động thửa đất theo QĐ 12/2015/QĐ-UBND như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 10
3 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Bộ phận TN&TKQ 1