Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp GCNQSDĐ (có yêu cầu bổ sung sở hữu nhà ở vào quyền sử dụng đất)
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 22
Phòng ban xử lý: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: + Thời gian giải quyết:
- Bộ phận TN&TKQ: 01 ngày
- Văn phòng ĐKQSD Đ: 11 ngày
- Phòng Quản lý đô thị: 03 ngày
- Phòng TN-MT: 03 ngày
- UBND: 03 ngày
+ Phí và lệ phí: 01 ngày (theo quy định hiện hành)
Hồ sơ kèm theo
1/ Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế QSD đất
2/ Đơn xin cấp GCN QSD đất (theo mẫu) [Mẫu 01-ĐK-GCN.doc]
3/ Giấy xác nhận sở hữu nhà ở
4/ Biên bản cắm mốc giao đất hoặc bản mô tả ranh, mốc giới thửa đất
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp GCNQSDĐ (có yêu cầu bổ sung sở hữu nhà ở vào quyền sử dụng đất) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 12
3 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phòng Quản lý đô thị 3
4 Phòng Quản lý đô thị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 1
5 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Văn phòng ĐKĐĐ & Sở TNMT 5
6 Văn phòng ĐKĐĐ & Sở TNMT Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 1
7 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Bộ phận TN&TKQ 1