Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ (có nhu cầu bổ sung quyền sở hữu nhà ở vào GCN QSD đất)
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 17
Phòng ban xử lý: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết hồ sơ: 34 ngày
+ Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày
+ Văn phòng ĐKQSDĐ: 0 ngày
+ Phòng TN-MT: 03 ngày
+ Phòng Quản lý đô thị: 03 ngày
+ UBND: 03 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin cấp đổi, cấp lại [mẪU 02-ĐK-GCN1.doc]
2/ Giấy xác nhận sở hữu nhà ở
3/ Giấy chứng nhận QSD đất (bản gốc)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ (có nhu cầu bổ sung quyền sở hữu nhà ở vào GCN QSD đất) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 6
4 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phòng Quản lý đô thị 3
5 Phòng Quản lý đô thị Văn phòng ĐKĐĐ & Sở TNMT 3
6 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1