Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp lại giấy CNQSDĐ do bị mất và đăng ký biến động chuyển MĐSDĐ không phải xin phép (có trích đo thửa đất, không bổ sung sở hữu nhà)
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 39
Phòng ban xử lý: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết hồ sơ: 39 ngày
+ Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày
+ Văn phòng ĐKQSDĐ: 28 ngày
+ Chi cục thuế : 03 ngày
+ Phòng TN-MT: 03 ngày
+ UBND : 03 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin báo mất GCN QSD đất và QSH nhà ở
2/ Thông báo niêm yết và kết thúc niêm yết (UBND cấp xã thực hiện)
3/ Đơn xin cấp lại GCN QSD đất và QSH nhà ở [mẪU 02-ĐK-GCN1.doc]
4/ Đơn xin đăng ký biến động [Mẫu 03-ĐK-GCN.doc]
5/ Tờ trình của UBND cấp xã
6/ Hồ sơ địa chính có liên quan (theo khoản 1,2 điều 50 Luật Đất đai)
7/ Giấy xác nhận sở hữu nhà ở
8/ Giấy xác nhận nguồn gốc đất
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp lại giấy CNQSDĐ do bị mất và đăng ký biến động chuyển MĐSDĐ không phải xin phép (có trích đo thửa đất, không bổ sung sở hữu nhà) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 28
3 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Chi cục thuế thị xã Điện Bàn 3
4 Chi cục thuế thị xã Điện Bàn Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
5 Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân 3
6 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1