Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp GCNQSDĐ và ĐK biến động, tăng, giảm diện tích theo hiện trạng sử dụng (có trích đo thửa đất, không bổ sung nhà)
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 27
Phòng ban xử lý: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: + Thời gian giải quyết:
- Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày
- Văn phòng ĐKQSD Đ: 19 ngày
- Phòng TN-MT: 03 ngày
- UBND : 03 ngày
+ Phí và lệ phí theo quy định hiện hành
Hồ sơ kèm theo
1/ Bảng gốc GCN QSD đất
2/ Đơn xin đăng ký biến động [Mẫu 03-ĐK-GCN.doc]
3/ Bảng mô tả ranh, mốc giới thửa đất
4/ Tờ trình của UBND xã, thị trấn
5/ Đơn xin cấp giấy CNQSDĐ (theo mẫu) [Mẫu 01-ĐK-GCN.doc]
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp GCNQSDĐ và ĐK biến động, tăng, giảm diện tích theo hiện trạng sử dụng (có trích đo thửa đất, không bổ sung nhà) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 19
3 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân 3
5 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1