Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Xác nhận đơn đề nghị chuyển địa điểm nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
Lĩnh vực: Bảo trợ, Xã hội (xã)
Số ngày xử lý: 0
Phòng ban xử lý:
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này