Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đề nghị cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo
Lĩnh vực: Bảo trợ, Xã hội (xã)
Số ngày xử lý: 0
Phòng ban xử lý:
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này