Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Cấp lại, đổi Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập
Lĩnh vực: Bảo trợ, Xã hội (xã)
Số ngày xử lý: 20
Phòng ban xử lý:
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này