Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Xác nhận hồ sơ đề nghị phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Lĩnh vực: Người có công (xã)
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng
a. Hồ sơ lập thành 05 (năm) bộ gồm:
- Bản khai theo mẫu số 01a/BMAH (nếu Mẹ còn sống); số 01b/BMAH (nếu Mẹ từ trần);
- Bản sao công chứng Bằng Tổ quốc ghi công (mỗi LSĩ 5 bản);
- Giấy uỷ quyền (Mẫu 02.BMAH) hoặc biên bản họp hội đồng gia tộc có xác nhận của UBND xã, phường.
- Văn bản xác nhận và đề nghị tặng hoặc truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng của xã, phường.
- Biên bản đề nghị của xã, phường.
- Giấy xác nhận của Sở Lao động - TB&XH đang quản lý liệt sĩ đã di chuyển hồ sơ gốc (nếu có)
b. Trình tự thực hiện:
- Bước 1:. Bà mẹ hoặc thân nhân của bà mẹ lập bản khai cá nhân kèm theo giấy tờ làm căn cứ xét duyệt (05 bộ), nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường nơi bà mẹ đăng ký hộ khẩu thường trú (đối với bà mẹ còn sống) hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người được ủy quyền kê khai. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; nếu hợp lệ thì cập nhập thông tin vào phần mền “Một cửa” in giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (in phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 1 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 (một) ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tổng hợp hồ sơ và lập danh sách trình lãnh đạo UBND xã, phường để giải quyết.
-Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 09 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định có trách nhiệm tổ chức họp xét duyệt hồ sơ của từng trường hợp đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng và có văn bản kèm theo danh sách chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã.
- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã kiểm tra hồ sơ do UBND xã, phường chuyển đến (kể cả thông tin trên phần mền một cửa liên thông) hoặc cá nhân nộp; nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 1 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 (một) ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu theo dõi và chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để giải quyết.
- Bước 4: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 14 ngày làm việc có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, tổng hợp, lập danh sách đối với những hồ sơ đảm bảo quy định và có văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp gửi Sở Lao động – thương binh và Xã hội. Những hồ sơ không hợp lệ thì phải trả lời bằng văn bản hoặc phiếu hướng dẫn nêu rõ lý do hồ sơ không hợp lệ, đồng thời danh sách hồ sơ đảm bảo quy định gửi sở giải quyết phải chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã để biết và thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.
c. Thời gian giải quyết:
- Thời gian giải quyết hồ sơ quy định tại bước 1-2, UBND xã, phường không quá 10 (mười) ngày làm việc.
- Thời gian giải quyết hồ sơ quy định tại bước 3-4 không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc. 

Hồ sơ kèm theo
1/ Bản khai theo mẫu số 01a/BMAH (nếu Mẹ còn sống); [1a-BMAH.doc]
2/ Bản khai theo mẫu số 01b/BMAH (nếu Mẹ từ trần) [01b-BMAH.doc]
3/ Bản sao công chứng Bằng Tổ quốc ghi công (mỗi LSĩ 5 bản)
4/ Giấy uỷ quyền (Mẫu 02.BMAH) hoặc biên bản họp hội đồng gia tộc có xác nhận của UBND xã, phường [02-BMAH.doc]
5/ Văn bản xác nhận và đề nghị tặng hoặc truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng của xã, phường
6/ Biên bản đề nghị của xã, phường
7/ Giấy xác nhận của Sở Lao động - TB&XH đang quản lý liệt sĩ đã di chuyển hồ sơ gốc (nếu có)
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này