Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp người có công nuôi dưỡng liệt sỹ
Lĩnh vực: Người có công (xã)
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp công nuôi liệt sỹ.  
a. Hồ sơ lập thành 01 (một) bộ gồm:
- Đơn xin hưởng trợ cấp công nuôi dưỡng liệt sỹ (không quy định mẫu) có xác nhận của UBND xã, phường;
- Biên bản họp tộc họ;
- Biên bản họp quân dân chính thôn;
- Bản khai tình hình thân nhân liệt sỹ (mẫu LS4);
- Bản sao công chứng Bằng Tổ quốc ghi công;
- Văn bản đề nghị của UBND xã, phường.
b. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Đối tượng làm đơn theo mẫu kèm giấy tờ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; nếu hợp lệ thì cập nhập thông tin vào phần mền “Một cửa” in giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ(in phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 1 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 (một) ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tổng hợp hồ sơ và lập danh sách trình lãnh đạo UBND xã, phường để giải quyết.
- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường trong thời gian 04 ngày kể từ ngày nhận được bản khai, có trách nhiệm xác nhận vào đơn kèm các giấy tờ theo quy định chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã.
- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã kiểm tra hồ sơ do UBND xã, phường chuyển đến (kể cả thông tin trên phần mền một cửa liên thông) hoặc cá nhân nộp; nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 1 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 (một) ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu theo dõi và chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để giải quyết.
- Bước 4. : Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 04 ngày làm việc có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, tổng hợp, lập danh sách đối với những hồ sơ đảm bảo quy định và có văn bản đề nghị gửi Sở Lao động – thương binh và Xã hội. Những hồ sơ không hợp lệ thì phải trả lời bằng văn bản hoặc phiếu hướng dẫn nêu rõ lý do hồ sơ không hợp lệ, đồng thời danh sách hồ sơ đảm bảo quy định gửi sở giải quyết phải chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã để biết và thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.
c. Thời gian giải quyết:
- Thời gian giải quyết hồ sơ quy định tại bước 1-2, UBND xã, phường không quá 05 (năm) ngày làm việc.
- Thời gian giải quyết hồ sơ quy định tại bước 3-4 không quá 05 (năm) ngày làm việc. 


Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin hưởng trợ cấp công nuôi dưỡng liệt sỹ (không quy định mẫu) có xác nhận của UBND xã, phường
2/ Biên bản họp quân dân chính thôn
3/ Biên bản họp tộc họ
4/ Bản khai tình hình thân nhân liệt sỹ (mẫu LS4) [Mau LS4.doc]
5/ Bản sao công chứng Bằng Tổ quốc ghi công
6/ Văn bản đề nghị của UBND xã, phường
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này