Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hồ sơ, thủ tục đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ.
Lĩnh vực: Người có công (xã)
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Hồ sơ, thủ tục đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học và con đẻ của họ.
a. Hồ sơ lập thành 03 (ba) bộ gồm:
- Bản khai cá nhân (theo mẫu HH1) có xác nhận của UBND cấp xã, kèm theo một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học.
- Bản tóm tắc bệnh án điều trị bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học tại các bệnh viện công lập từ tuyến huyện trở lên hoặc giấy ra viện của các bệnh viện tuyến Trung ương theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế.
- Bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu (công chứng).
- Bản sao giấy khai sinh.
b. Trình tự thực hiện:
-Bước 1: Đối tượng lập bản khai cá nhân kèm giấy tờ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường nơi cư trú. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; nếu hợp lệ thì cập nhập thông tin vào phần mền “Một cửa” in giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (in phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 1 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 (một) ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tập hợp hồ sơ,lập danh sách trình lãnh đạo UBND xã, phường để giải quyết.
-Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường trong thời gian 09 ngày làm việc có trách nhiệm xác nhận vào bản khai kèm theo giấy tờ, hồ sơ theo quy định chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã.
-Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã kiểm tra hồ sơ do UBND xã, phường chuyển đến (kể cả thông tin trên phần mền một cửa liên thông) hoặc cá nhân nộp; nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 1 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 (một) ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu theo dõi và chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để giải quyết.
- Bước 4: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 09 ngày làm việc có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, tổng hợp, lập danh sách đối với những hồ sơ đảm bảo quy định và có văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp gửi Sở Lao động – thương binh và Xã hội. Những hồ sơ không hợp lệ thì phải trả lời bằng văn bản hoặc phiếu hướng dẫn nêu rõ lý do hồ sơ không hợp lệ, đồng thời danh sách hồ sơ đảm bảo quy định gửi sở giải quyết phải chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã để biết và thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.
c. Thời hạn giải quyết:
- Thời gian giải quyết hồ sơ quy định tại bước 1-2, UBND xã, phường không quá 10 (mười) ngày làm việc.
- Thời gian giải quyết hồ sơ quy định tại bước 3-4 không quá 10 (mười) ngày làm việc. 

Hồ sơ kèm theo
1/ Bản khai cá nhân (theo mẫu HH1) có xác nhận của UBND cấp xã, kèm theo một trong những giấy tờ chứng minh thời gian tham gia hoạt động kháng chiến tại vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học [Mau HH1.doc]
2/ Bản tóm tắc bệnh án điều trị bệnh, tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học tại các bệnh viện công lập từ tuyến huyện trở lên hoặc giấy ra viện của các bệnh viện tuyến Trung ương theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế
3/ Bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu (công chứng)
4/ Bản sao giấy khai sinh
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này