Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc vợ khác
Lĩnh vực: Người có công (xã)
Số ngày xử lý: 12
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc vợ khác:
a. Hồ sơ lập thành 01 (một) bộ gồm:
- Đơn đề nghị hưởng chế độ trợ cấp đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá. (Không quy định  mẫu. Tùy theo từng trường hợp mà nội dung đơn khác nhau)
- Biên bản họp hội đồng gia tộc của liệt sĩ có xác nhận của UBND xã, thị trấn.
- Giấy xác nhận của các con liệt sĩ hoặc gia đình, tộc họ của liệt sĩ ( nếu có ).
- Biên bản họp thôn có xác nhận của UBND xã , thị trấn.
- Biên bản xét duyệt của UBND xã , thị trấn.
- Tờ trình của UBND xã , thị trấn.
- Bản sao giấy khai sinh.
- Bản sao các giấy tờ liên quan: CMND, Bằng TQGC.
- Biên bản xác minh về nội dung hồ sơ của UBND xã, thị trấn.
- Bản khai tình hình thân nhân liệt sỹ (mẫu  LS4)(UBND cấp xã xác nhận)
b. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Đối tượng làm đơn đề nghị hưởng trợ cấp và các giấy tờ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường nơi cư trú. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; nếu hợp lệ thì cập nhập thông tin vào phần mền “Một cửa” in giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (in phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 1 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 (một) ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập hợp hồ sơ và lập danh sách trình lãnh đạo UBND xã, phường để giải quyết.
- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường trong thời hạn 09 ngày làm việc có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ và có văn bản đề nghị giải quyết chế độ chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã.
- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã kiểm tra hồ sơ do UBND xã, phường chuyển đến (kể cả thông tin trên phần mền một cửa liên thông)  hoặc cá nhân nộp; nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 1 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 (một) ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu theo dõi và chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để giải quyết.
- Bước 4: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 11 ngày làm việc có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, tổng hợp, lập danh sách đối với những hồ sơ đảm bảo quy định và có văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp gửi Sở Lao động – thương binh và Xã hội. Những hồ sơ không hợp lệ thì phải trả lời bằng văn bản hoặc phiếu hướng dẫn nêu rõ lý do hồ sơ không hợp lệ, đồng thời danh sách hồ sơ đảm bảo quy định gửi sở giải quyết phải chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã để biết và thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.
c. Thời gian giải quyết:
- Thời gian giải quyết hồ sơ quy định tại bước 1-2, UBND xã, phường không quá 10 (mười) ngày làm việc.
- Thời gian giải quyết hồ sơ quy định tại bước 3-4 không quá 12 (mười hai) ngày làm việc. 

Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị hưởng chế độ trợ cấp đối với vợ (chồng) liệt sỹ tái giá. (Không quy định mẫu. Tùy theo từng trường hợp mà nội dung đơn khác nhau)
2/ Biên bản họp hội đồng gia tộc của liệt sĩ có xác nhận của UBND xã, thị trấn.
3/ Giấy xác nhận của các con liệt sĩ hoặc gia đình, tộc họ của liệt sĩ (nếu có) .
4/ Biên bản họp thôn có xác nhận của UBND xã , thị trấn
5/ Biên bản xét duyệt của UBND xã , thị trấn
6/ Tờ trình của UBND xã , thị trấn
7/ Bản sao giấy khai sinh
8/ Bản sao các giấy tờ liên quan: CMND, Bằng TQGC
9/ Biên bản xác minh về nội dung hồ sơ của UBND xã, thị trấn
10/ Bản khai tình hình thân nhân liệt sỹ (mẫu LS4)(UBND cấp xã xác nhận) [Mau LS4.doc]
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này