Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ.
Lĩnh vực: Người có công (xã)
Số ngày xử lý: 1
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ.
a. Hồ sơ lập thành 01 (một) bộ gồm:
- Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (Mẫu số 11-MLS).
- Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng Tổ quốc ghi công;
- Một trong các giấy tờ sau:
+ Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sĩ nơi an táng mộ liệt sĩ đối với trường hợp mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin;
+ Giấy xác nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang;
+ Giấy báo tử ghi thông tin địa phương nơi liệt sĩ hy sinh hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử đối với trường hợp mộ liệt sĩ chưa quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ.
- Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ (Mẫu số 03-GGT).
b. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Đối tượng làm đơn kèm các giấy tờ theo quy định  nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; nếu hợp lệ thì cập nhập thông tin vào phần mền “Một cửa”; nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 1 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm lập phiếu theo dõi và chuyển ngay hồ sơ đến Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để giải quyết.
- Bước 2: Trong ngày Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ; nếu hồ sơ đảm bảo theo quy định thì Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xác nhận vào đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ và chuyển trả lại cho công dân; nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cho công dân bổ sung đúng theo quy định.
c. Thời gian giải quyết:
- Thời gian giải quyết hồ sơ quy định tại bước 1-2 không quá 01 (một) ngày làm việc.
14. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh:
a. Hồ sơ lập thành 01 (một) bộ gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh (có mẫu kèm theo).
- Thẻ thương binh gốc. ( nếu bị hư hỏng)
- Đơn đề nghị đính chính thông tin hồ sơ theo mẫu ( HS5) có xác nhận của UBND cấp xã và phòng LĐTBXH.
- Giấy khai sinh .
- Hình 2x3 (1 tấm )

Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (Mẫu số 11-MLS). [Mau 11-MLS.doc]
2/ Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ hoặc bản sao Bằng Tổ quốc ghi công;
3/ Một trong các giấy tờ sau: + Giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ liệt sĩ của cơ quan quản lý nghĩa trang liệt sĩ nơi an táng mộ liệt sĩ đối với trường hợp mộ liệt sĩ có đầy đủ thông tin; + Giấy xác nhận của
4/ Giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ (Mẫu số 03-GGT). [Mau 03-GGT .doc]
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này