Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Xác nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công 
Lĩnh vực: Người có công (xã)
Số ngày xử lý: 3
Phòng ban xử lý: Văn phòng HĐND và UBND
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này