Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Xác nhận Giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995
Lĩnh vực: Người có công (xã)
Số ngày xử lý: 12
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995:
a. Hồ sơ lập thành 01 (một) bộ gồm:
- Bản khai thân nhân ( mẫu số 11).
- Bản sao một trong các giấy tờ có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù: Lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên (lập từ 01/01/1995 trở về trước); hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
- Bản sao giấy chứng tử; Huy hoặc Huân chương; Bằng Tổ quốc ghi công.
- Biên bản ủy quyền gia đình (mẫu UQ) hoặc gia tộc có xác nhận của UBND xã, phường.
b. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Đối tượng làm đơn theo mẫu kèm giấy tờ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; nếu hợp lệ thì cập nhập thông tin vào phần mền “Một cửa” in giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (in phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 1 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 (một) ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tổng hợp hồ sơ và lập danh sách trình lãnh đạo UBND xã, phường để giải quyết.
- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường trong thời gian 04 ngày kể từ ngày nhận được bản khai, có trách nhiệm xác nhận vào đơn kèm các giấy tờ theo quy định chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã.
- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã kiểm tra hồ sơ do UBND xã, phường chuyển đến (kể cả thông tin trên phần mền một cửa liên thông) hoặc cá nhân nộp; nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 1 lần) để người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 (một) ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập phiếu theo dõi và chuyển hồ sơ đến Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để giải quyết.
- Bước 4. : Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 11 ngày làm việc có trách nhiệm kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, tổng hợp, lập danh sách đối với những hồ sơ đảm bảo quy định và có văn bản đề nghị gửi Sở Lao động – thương binh và Xã hội. Những hồ sơ không hợp lệ thì phải trả lời bằng văn bản hoặc phiếu hướng dẫn nêu rõ lý do hồ sơ không hợp lệ, đồng thời danh sách hồ sơ đảm bảo quy định gửi sở giải quyết phải chuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã để biết và thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.
c. Thời hạn giải quyết:
- Thời gian giải quyết hồ sơ quy định tại bước 1-2, UBND xã, phường không quá 05 (năm) ngày làm việc.
- Thời gian giải quyết hồ sơ quy định tại bước 3-4 không quá 12(mười hai) ngày làm việc. 

Hồ sơ kèm theo
1/ Bản khai thân nhân ( mẫu số 11) [Mau 11.doc]
2/ Bản sao một trong các giấy tờ có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù: Lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên (lập từ 01/01/1995 trở về trước); hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
3/ Bản sao giấy chứng tử; Huy hoặc Huân chương; Bằng Tổ quốc ghi công
4/ Biên bản ủy quyền gia đình (mẫu UQ) hoặc gia tộc có xác nhận của UBND xã, phường [UQ.doc]
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này