Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND xã
Lĩnh vực: Xây dựng (xã)
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý:
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này