Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
Lĩnh vực: Tài chính Kế hoạch
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

a. Phạm vi áp dụng: Các dự án chỉ có vốn đầu tư của thị xã, phường, xã và thuộc thẩm quyền UBND thị xã phê duyệt chủ trương đầu tư.

b.Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. (03 tờ)

- Hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (07 bản).

- Văn vản giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (01 bản pho to).

- Danh mục dự án cho phép lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư (01 bản pho to)

- File mềm Word ghi nội dung hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

c. Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc. Trong đó Phòng Tài chính - Kế hoạch và thành viên Hội đồng thẩm định không quá 12 ngày.

d. Trình tự thực hiện (Tại Phòng Tài chính – Kế hoạch)

Bước 1:  Nhận hồ sơ từ Bộ phận TN&TKQ : 01  ngày

Cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, kiểm tra thủ tục hồ sơ . Ký vào phiếu chuyển hồ sơ. Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo phòng phân công nhiệm vụ xử lý.

Bước 2 : Xử lý hồ sơ:  10  ngày

Cán bộ được lãnh đạo phân công:

- Kiểm tra thành phần, nội dung hồ sơ.

- Gửi hồ sơ đến các thành viên Hội đồng thẩm định (5 ngày). (hiện nay chưa thành lập hội đồng).

- Tổ chức họp hội đồng thẩm định hồ sơ chủ trương đầu tư.

- Lập báo cáo kết quả hồ sơ chủ trương đầu tư

- Dự thảo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

Bước 3: Trình ký và chuyển trả Bộ phận TN&TKQ:  01 ngày

Cán bộ thụ lý hồ sơ trình toàn bộ hồ sơ cho lãnh đạo phòng kiểm tra về nội dung, thể thức hồ sơ, báo cáo kết quả thẩm hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. Dự thảo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. Nếu phù hợp thì Lãnh đạo phòng ký vào báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư và xem xét dự thảo Quyết định.

Vào sổ lưu công văn đi và sổ theo dõi giải quyết hồ sơ. Chuyển hồ sơ đến Bộ phận TN&TKQ.


Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình đề nghị phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của chủ đầu tư: 03 bản chính;
2/ Quyết định chọn thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật
3/ Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật và tính toán kết cấu
4/ Thiết kế bản vẽ thi công
5/ Dự toán,
6/ Báo cáo kết quả khảo sát (nếu có khảo sát).
7/ Báo cáo thẩm tra
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 12
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 1