Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký biến động về diện tích, kích thước thửa đất mà phải trích đo địa chính, phát sinh nghĩa vụ tài chính (do lấn chiếm)
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 17
Phòng ban xử lý: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết : 17 ngày làm việc
+ Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày
+ Văn phòng QSD Đ: 10 ngày
+ Chi Cục thuế: 05 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2/ Tờ kê khai thuế theo mẫu
3/ Đơn xin đăng ký biến động theo mẫu
4/ Tờ trình UBND cấp xã
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Đăng ký biến động về diện tích, kích thước thửa đất mà phải trích đo địa chính, phát sinh nghĩa vụ tài chính (do lấn chiếm) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài nguyên và Môi trường 7
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 3
4 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ủy ban nhân dân 3
5 Ủy ban nhân dân Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 1
6 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Chi cục thuế thị xã Điện Bàn 5
7 Chi cục thuế thị xã Điện Bàn Bộ phận TN&TKQ 1