Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định Nhiệm vụ khảo sát xây dựng đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông
Lĩnh vực: Công thương
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Quản lý đô thị
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: I. Hồ sơ bao gồm:
1. Tờ trình đề nghị thẩm định của Chủ đầu tư: 03 bản
2. Chủ trương đầu tư (Nghị quyết của HĐND, Quyết định, Thông báo...của UBND hoặc các loại văn bản khác....): 03 bản
3. Quyết định chọn đơn vị tư vấn khảo sát (nếu thuê đơn vị tư vấn lập), đơn vị thẩm tra (nếu có): 03 bản
4. Báo cáo thẩm tra nhiệm vụ khảo sát xây dựng (nếu có) của đơn vị thẩm tra:
09 bản
5. Hồ sơ năng lực của đơn vị khảo sát (nếu thuê đơn vị tư vấn lập), đơn vị tư vấn thẩm tra (nếu có): 01 bản
6. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng: 09 bản

II. Thời gian giải quyết hồ sơ: 10 ngày làm việc
+ Bộ phận 1 cửa: 03 ngày
+ Phòng KT-HT: 07 ngày
III. Cơ quan giải quyết hồ sơ: Phòng KT - HT
Hồ sơ kèm theo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm định Nhiệm vụ khảo sát xây dựng đối với công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Quản lý đô thị 7
3 Phòng Quản lý đô thị Bộ phận TN&TKQ 2