Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định Nhiệm vụ khảo sát xây dựng đối với công trình NN&PTNT
Lĩnh vực: Công thương
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: I. Hồ sơ bao gồm:
1. Tờ trình đề nghị thẩm định của Chủ đầu tư: 03 bản
2. Chủ trương đầu tư (Nghị quyết của HĐND, Quyết định, Thông báo...của UBND hoặc các loại văn bản khác....): 03 bản
3. Quyết định chọn đơn vị tư vấn khảo sát (nếu thuê đơn vị tư vấn lập), đơn vị thẩm tra (nếu có): 03 bản
4. Báo cáo thẩm tra nhiệm vụ khảo sát xây dựng (nếu có) của đơn vị thẩm tra:
09 bản
5. Hồ sơ năng lực của đơn vị khảo sát (nếu thuê đơn vị tư vấn lập), đơn vị tư vấn thẩm tra (nếu có): 01 bản
6. Nhiệm vụ khảo sát xây dựng: 09 bản

II. Thời gian giải quyết hồ sơ: 10 ngày làm việc
+ Bộ phận TN&TKQ: 03 ngày
+ Phòng NN&PTNT: 07 ngày
III. Cơ quan giải quyết hồ sơ: Phòng NN&PTNT
Hồ sơ kèm theo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm định Nhiệm vụ khảo sát xây dựng đối với công trình NN&PTNT như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Kinh tế 7
3 Phòng Kinh tế Bộ phận TN&TKQ 2